In atenția posesorilor de animale de companie

HOTĂRÂRE nr. 120 din 30/06/2010
PRIVIND APROBAREA NORMELOR DE SALUBRIZARE ŞI IGIENIZARE ALE
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
EMITENT : C.G.M.B.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale
Municipiului Bucureşti

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice – Direcţia Utilităţi Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru igienizare şi salubritate, raportul Comisiei pentru utilitaţi publice şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

Luând în considerare prevederile Legii nr.  101/2006  a serviciului de salubrizare a localitaţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006  a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale  art.  49B  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000  privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului – Cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului  nr.  2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii  nr.  52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

În temeiul prevederilor art.  36 alin. (2)  lit.  b),   lit.  d),  alin.  (4)  lit.  e),  alin.  (6)  lit.  a)  pct.  14  şi art.  45  alin.  (2)  din Legea nr.  215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI HOTĂRĂŞTE:

 • Art.1 Se aprobă Normele de salubrizare ale Municipiului Bucureşti conform anexei  nr.  1.
 • Art.2 Se  aprobă  Normele de igienizare ale Municipiului Bucureşti conform anexei  nr.  2.
 • Art.3 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către Primarul General al Municipiului Bucureşti şi împuterniciţii acestuia, primarii sectoarelor 1-6 şi împuterniciţii acestora, Poliţia Comunitară şi Brigada Rutieră Bucureşti pentru art.  27  alin.  (2)  lit.  g)  din anexa nr.  1.
 • Art.4  Prevederile Ordonanţei Guvernului  nr.  2/2001  privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică corespunzător. Contravenientul poate achita în termen de cel mult  48  de ore de la data încheierii procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, jumătate din minimul amenzii prevăzute.
 • Art.5   La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
 • Hotărârea  C.G.M.B.  nr. 109/2004,  Hotărârea  C.G.M.B.  nr.  133/2004,  Hotărârea C.G.M.B.  nr.  147/2005  şi Hotărârea C.G.M.B. nr.  243/2005.
 • Art.6  Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art.7 Primarul General al Municipiului Bucureşti, primarii sectoarelor 1-6, Poliţia Comunitară, Brigada Rutieră Bucureşti şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 30.06.2010.

Extras din Anexa nr.1

Cap. XI  MENŢINEREA  CURĂŢENIEI  DE  CĂTRE  POSESORII  DE  ANIMALE  DE  COMPANIE

Art. 33  Pe teritoriul Municipiului Bucureşti se interzice creşterea sau întreţinerea, în gospodării individuale, a animalelor şi păsărilor pentru consum, piele, blana şi tracţiune, a albinelor, viermilor de mătase şi asimilate acestora cu excepţia animalelor de companie.

Art. 34  (1)  Posesorii de animale de companie au următoarele obligaţii în timpul plimbării animalelor pe domeniul public:

 • a) să deţină asupra sa materialele necesare (făraş, mătură, pungă, etc) pentru curăţarea locului şi evacuarea dejecţiilor fiziologice;
 • b) să nu permită accesul animalelor de companie pe spaţiile verzi din parcuri, grădini publice şi cele aferente ansamblurilor de locuinţe, în spaţiile de joacă amenajate pentru copii, în magazine şi pieţe de desfacere a produselor agroalimentare. Accesul cu animalele de companie va fi permis numai în spaţiile special amenajate. Nu vor fi supuşi acestui regim, câinii de serviciu ai Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor;
 • c) menţinerea câinilor în lesă, iar cei din categoria câinilor agresivi vor purta obligatoriu şi botniţă;
  • (2)  Posesorii de animale de companie vor deţine carnete de sănătate pentru  acestea  şi  vor  asigura  vaccinarea   lor  în   conformitate   cu   normele sanitar-veterinare în vigoare;
  • (3) Posesorii de animale de companie vor asigura o permanentă stare de curăţenie şi igienizare a spaţiilor destinate creşterii acestora, luând măsurile necesare în vederea evitării poluării olfactive a celorlalte persoane;
  • (4) Persoanele care deţin animale de companie în imobile cu spaţii comune, vor asigura protecţia şi siguranţa celorlalţi locatari în raport cu aceştia. Această obligaţie le revine  de asemenea şi în timpul plimbării acestora pe domeniul public;

Cap.  XIII SANCŢIUNI

Art. 42 Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională, după cum urmează:

 • a) de la 200 lei la 500 lei – art. 9  alin.(2) lit. a,b,c,d,e,f,g,j;  art. 12; art. 14; art. 15; art. 16; art. 17, alin.(1), (3), (4), (5), (6), (7), (8); art. 20 alin.(4); art. 21 alin.(1), (3); art.  22 alin.(4); art. 26 lit. a, b;  art. 27 alin.(1) lit. a, c, d, e,  alin.(2) lit. a, b, c, d, e, g;  art. 28 lit. b, c, d; art. 29 lit. a,b, c, d, e; art 33; art. 34 alin.(1) lit. a, b, c, alin.(2) alin.(3), alin.(5);
 • b) de la 200 lei  la 1.000 lei – art. 9 alin.(2) lit. h; art. 11;
 • c) de la 500 lei la 2.000 lei – art. 25 alin.(1) lit. a,b,c,d; art. 27 alin.(1) lit. b, alin. 2) lit. f, alin.(3), (4);
 • d) de la 1000 lei la 3.000 lei – art. 27 alin.(5), (6); art. 28 lit. a,f,g; art. 34 alin.(4); art. 41;
 • e) de la 2.000 lei la 5.000 lei – art. 9 alin.(2) lit. i;

 

Nota pentru indreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 5 din HCGMB nr.120/2010