Anunț exament

Data publicării: Marţi, 25 ian 2022

Desfășurarea examenului

 • Depunere cereri de înscriere: în perioada 25.01 - 26.01.2022 (la registratura D.G.P.L. Sector 6 din șos. Orhideelor nr. 2d sau la adresa de e-mail resurse.umane@politia6.ro)
 • Selecție cereri/afișare rezultate: în data de 27.01.2022
 • Depunere contestații selecție cereri: în data de 28.01.2022 în termen de cel mult 4 ore, respectiv în intervalul orar 08:00-1200
 • Soluționare contestații și afișare rezultate: în data de 28.01.2022 în termen de cel mult 3 ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor
 • Proba scrisă în zilele de: - 31.01.2022 -  01.02.2022
 • Afișare rezultate probă scrisă în zilele de: - 02.02.2022 - 03.02.2022
 • Termenul de depunere a contestațiilor la probă scrisă va fi stabilit odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă. 
 • Soluționare contestații și afișare rezultate proba scrisă: în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
 • Interviu departajare (dacă este cazul): data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Locația de desfășurare a probei scrise: sediul Primăriei Sector 6, str. Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6.

Funcțiile publice pentru care se organizează examen

Serviciul Protecția Mediului - Direcția Inspecție:
- 1 post – polițist local, clasa I, grad profesional superior

Compartimentul Instruire și Protecția Muncii - Serviciul Reurse Umane, Instruire și Protecția Muncii – Direcția Comunicare, Monitorizare Activități Specifice și Resurse Umane:
- 1 post – polițist local, clasa I, grad profesional superior

Serviciul Proximitate și Evidență Persoane - Direcția Ordine Publică:
- 15 posturi – polițist local, clasa I, grad profesional superior
- 2 posturi – polițist local, clasa I, grad profesional asistent
- 5 posturi – polițist local, clasa III, grad profesional superior
- 4 posturi – polițist local, clasa III, grad profesional principal
- 3 posturi* – polițist local, clasa III, grad profesional asistent

*  1 post de polițist local, clasa III, grad profesional asistent vacantat ulterior punerii la dispoziție a funțiilor publice de execuție vacante

Serviciul Transport Operativ - Direcția Economică:
- 1 post – polițist local, clasa III, grad profesional superior

Desfășurarea probei scrise

31.01.2022

 • ora 10:00-11:00  -  polițist local, clasa I, grad profesional asistent
 • ora 12:00-13:00 (Literele A-E) -  polițist local, clasa I, grad profesional superior
 • ora 14:00-15:00 (Literele F-V) - polițist local, clasa I, grad profesional superior

01.02.2022 

 • ora 10:00-11:00  - polițist local, clasa III, grad profesional principal - polițist local, clasa III, grad profesional asistent
 • ora 12:00-13:00 (Literele A-K) -  polițist local, clasa III, grad profesional superior
 • ora 14:00-15:00 (Literele M-Ț) -  polițist local, clasa III, grad profesional superior 

BIBLIOGRAFIE 

Serviciul Protecția Mediului – Direcția Inspecție

 • Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea  nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia;
 • H.G.  nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018  privind combaterea buruienii ambrozia;
 • H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • H.G. nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ – teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
 • Titlu I și II din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.C.G.M.B. nr. 345/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare în Municipiul București.

Serviciul Proximitate și Evidență Persoane – Direcția Ordine Publică

 • Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată;
 • H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • Titlu I și II din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.C.G.M.B. nr. 345/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare în Municipiul București;
 • O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil.

Serviciul Transport Operativ – Direcția Economică

 • Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Titlu I și II din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Serviciul Resurse Umane, Instruire și Protecția Muncii – Compartimentul Instruire și Protecția Muncii, Direcția Comunicare, Monitorizare Activități Specifice și Resurse Umane

 • Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 50/1991 aprobate prin Ordinul nr. 839/2009, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Titlu I și II din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată;
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.C.G.M.B. nr. 345/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare în Municipiul București;
 • O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

Pentru înscrierea la examen şi pentru alte informaţii privind modul de desfăşurare al acestuia, funcționarii publici se vor adresa Serviciului Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire – Direcția Management Resurse Umane din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, șos. Orhideelor nr. 2d, Sector 6 - telefon 021/413.17.38.