Ghidul poliţistului

Personalul Poliţiei Locale se compune din :

 • funcţionari publici
 • personal contractual

 Funcţionarilor publici din Poliţia Locală li se aplică reglementările prevăzute în Statutul funcţionarilor publici, iar personalului contractual, reglementările din legislaţia muncii.

Funcţionarii publici de execuţie din cadrul Poliţiei Locale sunt numiţi în funcţia publică specifică de politist local.

Funcţia publică de execuţie de poliţist local este structurată pe grade profesionale, astfel:

 1. superior, ca nivel maxim;
 2. principal;
 3. asistent;
 4. debutant. 

 Calitatea de funcţionar public din Poliţia Locală se dobândeşte şi se pierde în condiţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare.

La numirea în funcţia publică, funcţionarii publici din Poliţia Locală depun jurământul de credinţă în faţa şefului Poliţiei Locale, în prezenţa superiorului ierarhic şi a unui coleg.

Jurământul are următorul conţinut: „Jur să respect Constituţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să îndeplinesc conştiincios îndatoririle ce îmi revin potrivit funcţiei, să respect normele de conduită profesională şi civică şi să păstrez secretul profesional. Aşa să-mi ajute Dumnezeu.” Formula de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.

După numire, funcţionarii publici din Poliţia Locală urmează un curs de formare, cu durata de 3 luni, organizat în centrele proprii ale Poliţiei Locale sau în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, conform planificării.

La terminarea cursurilor, funcţionarii publici din Poliţia Locală obţin certificate de absolvire.

Funcţionarii publici din Poliţia Locală nou-încadraţi sunt obligaţi să încheie angajamente de serviciu pentru o perioadă de 3 ani.

Angajamentul se încheie în formă scrisă şi cuprinde clauze pentru ambele părţi, referitoare la drepturi şi obligaţii, condiţiile de pregătire şi perioada pentru care funcţionarul public se obligă să desfăşoare activităţi în cadrul Poliţiei Locale.

Dacă funcţionarului public din Poliţia Locală numit în funcţia publică îi încetează raporturile de serviciu din motive imputabile acestuia, înaintea expirării perioadei prevăzute în angajamentul de serviciu, acesta este obligat să restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate cu pregătirea sa, proporţional cu perioada rămasă neefectuată.

Personalul Poliţiei Locale beneficiază de salarizarea funcţionarilor publici sau a personalului contractual, în funcţie de categoria din care face parte, potrivit legii.

Pentru a deveni politist local sunt necesare a fi îndeplinite următoarele condiţii generale şi specifice :

Condiţii generale (conform art. 50 din Legea nr. 188/1999 republicată privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare)

 • are cetăţenia romana şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba romana, scris şi vorbit;
 • are varsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplina de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publica;
 • îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnata pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care impiedica înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu a fost destituita dintr-o funcţie publica sau nu i-a încetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu a desfăşurat activitate de poliţie politica, astfel cum este definită prin lege.

 Condiţii specifice:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime  in specialitatea studiilor:
  • 9 ani, pentru gradul profesional superior,
  • 5 ani pentru gradul profesional principal,
  • 6 luni pentru gradul profesional asistent
  • 0 ani pentru gradul profesional debutant;
 • sa fie apt din punct de vedere medical, fizic si psihic;
 • abilitaţi: capacitate de a lucra in echipă, in teren; disponibilitate pentru lucrul peste program, in zilele de sarbătoare legala şi în condiţii de stress;