Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice Director executiv - Direcţia Ordine Publică

Data publicării: Vineri, 17 mar 2017

Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de:

 • Director executiv - Direcţia Ordine Publică

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 19.04.2017, ora 10.00 la sediul Primăriei Sector 6 - Calea Plevnei nr. 147- 149, Sector 6.

Interviul - data şi ora susţinerii interviului vor fi comunicate ulterior.

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice de conducere de director executiv - minimum 3 ani;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată.

Dosarul de înscriere la concurs, depus de către candidaţi la concursul de promovare în funcţia publică de conducere vacantă trebuie să conţină în mod obligatoriu, conform prevederilor art. 143 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele documente:

 • formularul de înscriere (se va pune la dispoziţia candidatului de către secretarul comisiei în momentul depunerii dosarului de înscriere);
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie după diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă (model A.N.F.P.) care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • cazierul administrativ. 

Copiile de pe actele mai sus menţionate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 de zile de la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III- a, respectiv în perioada 17.03 - 05.04.2017, la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Șos. Orhideelor nr. 2d, Sector 6 - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională şi Instruire.

Selecția dosarelor de concurs

În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele de înscriere pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs și rezultatul selectării dosarelor se va afișa la sediul instituției cu mențiunea „admis” sau „respins”, însoțită de motivul respingerii dosarului.
 
Bibliografia pentru concurs:  

 • Legea nr. 155/2010 a poliției locale (r1), cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 - 86, art. 115;
 • Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată;
 • Legea nr. 60/1991privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată;
 • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la condiţiile de participare la concurs se pot obţine la sediul instituţiei din Șos. Orhideelor nr. 2d, Sector 6 şi la numărul de telefon: 021.413.17.38 - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională şi Instruire.