Concurs de recrutare în cadrul Biroului 4 Ordine Publică - Direcția Ordine Publică

Data publicării: Luni, 10 oct 2016

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ SECTOR 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice specifice de execuție vacante din cadrul Biroului  4 Ordine Publică - Direcția Ordine Publică, respectiv:

 • poliţist local, clasa I, grad profesional debutant - 1 post
 • poliţist local, clasa III, grad profesional superior - 1 post

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 15 noiembrie 2016 ora 14.00, la sediul Primăriei Sector 6 din Calea Plevnei nr. 147 - 149  Sectorul 6.

Data susţinerii interviului va fi comunicată ulterior.

Depunerea dosarelor de înscriere la concurs

Dosarele de înscriere vor fi  depuse de  în perioada  10.10 - 31.10.2016, în termen de 20 zile de la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 din şos. Orhideelor nr. 2d Sector 6 - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională şi Instruire şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • formularul de înscriere (se va pune la dispoziţia candidatului de către secretarul comisiei de concurs la data depunerii dosarului de înscriere);
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declarația pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Copiile de pe actele mai sus menționate se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Selecţia dosarelorde concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor şi rezultatul acesteia se va afișa la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6.   

Condiţii generale

Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii de participare:

 • Pentru funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant sunt necesare:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție - nu este necesară.     
 • Pentru funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa III, gradul profesional superior sunt necesare:
  • studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție: minimum 9 ani.

Bibliografia pentru concurs

 • Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 – 86  și  art. 115;
 • Legea nr. 61/1991, republicată (2) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 12/1990 republicată (2) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite;
 • Legea nr. 60/1991 republicată, privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter  personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, situat în şos. Orhideelor 2d Sectorul 6 - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională şi Instruire şi la numărul de telefon:  021.413.17.38.