Concurs de recrutare în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Urmărire Contracte, Administrare Patrimoniu - Direcţia Economică

Data publicării: Luni, 10 oct 2016

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ SECTOR 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de:

 • consilier, clasa I, gradul profesional debutant - 1 post, din cadrul Serviciului Achiziții Publice, Urmărire Contracte, Administrare Patrimoniu - Direcţia Economică

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 10 noiembrie 2016, ora 14.00, la sediul Primăriei Sector 6 din Calea Plevnei nr. 147-149 Sector 6.

Data susţinerii interviului va fi comunicată ulterior.

Depunerea dosarelor de înscriere

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de înscriere se pot depune în perioada 10.10. - 31.10.2016, în termen de 20 zile de la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 din şos. Orhideelor nr. 2d Sector 6 - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională şi Instruire şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • formularul de înscriere (se va pune la dispoziţia candidatului de către secretarul comisiei de concurs la data depunerii dosarului de înscriere);
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Selecţia dosarelorde concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor şi rezultatul acesteia se va afişa la sediul D.G.P.L. Sector 6.

Condiţii generale

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare  organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie: nu este necesară;

Bibliografia

 • Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 23-86, art. 115;
 • Legea nr. 98/2016,  privind achiziţiile publice, actualizată;
 • H.G. nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006,  privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, situat în şos. Orhideelor 2d - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională şi Instruire şi la numărul de telefon:  021.413.17.38.