Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere

Data publicării: Vineri, 17 mar 2017

Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de:

 • Director executiv - Direcția Inspecție – 1 post
 • Șef birou - Biroul Tehnică Operativă, Direcția Ordine Publică – 1 post

Desfăşurarea concursului:

 • Proba scrisă   -  19 aprilie 2017, ora 10.00
 • Interviul -  data şi ora vor fi comunicate ulterior

Locul de desfăşurare: la sediul Primăriei Sector 6 - Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data apariţiei anunţului în  Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv în intervalul 17.03.2017 – 05.04.2017 la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 situat în Şos. Orhideelor nr. 2d Sector 6 - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională şi Instruire.
           
Selecţia dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de  depunere a dosarelor şi rezultatul acesteia se va afişa la sediul instituţiei.

Condiţii de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru funcția publică de conducere de director executiv - Direcția Inspecție

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare
 • organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere -  minimum 3 ani.

Pentru funcția publică de conducere de  șef birou - Biroul Tehnică Operativă, Direcția  Ordine Publică

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare
 • organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere -  minimum 2 ani.

Dosarul de înscriere depus de către candidaţi la concursul de recrutare, va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 • formularul de înscriere (se va pune la dispoziţia candidatului de către secretarul comisiei de concurs la data depunerii dosarului de înscriere);
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Actele mai sus menţionate se prezintă în copii legalizate sau copii însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografie concurs:

 • pentru funcţia publică de conducere vacantă de
  Director executiv - Direcția Inspecție
  • Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
  • H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
  • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
  • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 - 86 și art. 115;
  • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
  • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
  • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 50/1991 aprobate prin Ordinul nr. 839/2009;
  • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
  • H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
  • Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată;
  • Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • H.G. nr. 156/2003 pentru abrobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ - teritoriale;
  • H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;
  • O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;
  • O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare;
  • H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 12/1990 pentru protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, cu modificările şi completările ulterioare.
 • pentru funcţia publică de
  Șef birou - Biroul Tehnică Operativă, Direcția Ordine Publică
  • Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
  • H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
  • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
  • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 - 86 și art. 115;
  • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
  • O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • H.G. nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
  • Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată;
  • Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată;
  • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată;
  • H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de desfăşurare a concursului se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională şi Instruire şi la nr. de telefon: 021.413.17.38.