Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţiilor publice specifice de execuţie

Data publicării: Joi, 23 mar 2017

Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Ordine Publică, respectiv:

 • poliţist local, clasa I, gradul profesional superior - 1 post, Serviciul 4 Ordine Publică, Pază și Proximitate;
 • poliţist local, clasa I, gradul profesional superior - 1 post, Serviciul Circulație;
 • poliţist local, clasa I, gradul profesional debutant - 3 posturi, Serviciul 2 Ordine Publică, Pază și Proximitate.
 • polițist local, clasa III, grad profesional principal – 1 post, Biroul Monitorizare Video.

Desfășurarea concursului:

 • Proba scrisă - 24 aprilie 2017, ora 10.00
 • Interviul - data și ora vor fi comunicate ulterior

Locul de desfășurare: la sediul Primăriei Sector 6 – Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, respectiv în intervalul 23.03.2017 - 11.04.2017 la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 din şos. Orhideelor nr. 2d Sector 6 - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională şi Instruire şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • formularul de înscriere (se va pune la dispoziţia candidatului de către secretarul comisiei de concurs la data depunerii dosarului de înscriere);
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele mai sus menţionate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Selecţia dosarelorde concurs are locîn termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor şi rezultatul acesteia se va afişa la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6.         

Condiţii generale

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii de participare:

Pentru funcțiile publice specifice de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional superior:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare  organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie:  minimum 9 ani.

Pentru funcțiile publice specifice de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional debutant:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare  organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie:  nu este necesară.

Pentru funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional principal:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare  organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie:  minimum 5 ani.

Bibliografie concurs

Pentru funcțiile publice specifice de execuție de poliţist local din cadrul Serviciului 2 Ordine Publică, Pază și Proximitate, Serviciului 4 Ordine Publică, Pază și Proximitate și Biroului Monitorizare Video:

 • Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 - 86 și art. 115;
 • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 61/1991, republicată (2) pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 12/1990 republicată (2) privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite;
 • Legea nr. 60/1991 republicată, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru funcția publică specifică de execuție de poliţist local din cadrul Serviciului Circulație:

 • Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 - 86 și art. 115;
 • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 • O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice; 
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 situat în şos. Orhideelor 2d Sectorul 6 - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională şi Instruire şi la numărul de telefon:  021.413.17.38.