Concurs pentru ocuparea a 19 posturi de paznic

Data publicării: Luni, 4 apr 2022

Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 cu sediul în București, Șos. Orhideelor nr. 2d organizează concurs, în data de 28.04.2022, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de personal contractual, pe perioadă nedeterminată, conform prevederilor Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

BIROUL PAZĂ

 • Paznic - 19 posturi
 • Condiţii de participare stabilite pe baza fișei postului: studii generale/medii – cod COR 962907;
 • atestat profesional pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor şi a bunurilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • vechime în muncă 10 ani.

Condițiile de desfășurare ale concursului:

 • perioada  în care se pot depune dosarele de înscriere: 04.04.2022-15.04.2022, de luni până vineri în intervalul orar – (luni-joi: 08:30-16:00 și vineri: 08:00-13:00 la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Șos. Orhideelor nr. 2d - Serviciul Resurse Umane, Instruire şi Protecţia Muncii).
 • data limită de depunere a dosarelor este 15.04.2022 ora 13:00;
 • selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 18.04.2022-19.04.2022;
 • rezultatul selecției dosarelor se afișează în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție, respectiv în data de 20.04.2022, la sediul și pe pagina de internet a instituției: www.politia6.ro – secțiunea Carieră.
 • candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise, iar comunicarea rezultatelor se va face imediat după soluționarea contestațiilor;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 28.04.2022, ora 10:00;
 • locul de desfășurare: sediul Primăriei Sector 6 situat în Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6;
 • interviul – data și ora se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă;

În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile  prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile specifice stabilite pe baza fişei postului vacant pentru ocuparea funcţiei contractuale, după cum urmează:

Condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba româna, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conform art. 6 al  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. copia carnetului de muncă sau după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propia răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de  către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute mai sus la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Locul de depunere a dosarului de concurs: registratura Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 din Șos. Orhideelor nr. 2d, Sector 6, București.

Persoana desemnată pentru asigurarea secretariatului comisiei de concurs: Muscalu Ioana Luminiţa, consilier -  Serviciul Resurse Umane, Instruire şi Protecţia Muncii.

Bibliografia și tematica pentru concurs:

 • Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 333/2003 – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 301/2012 – Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 61/1991 – pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (r), cu modificările și completările ulterioare: faptele de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice a căror săvârșire în instituția publică pot constitui contravenții (Art.2 și Art.3);
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
  - obligații privind apărarea împotriva incendiilor (Cap.II);
  - obligații generale (Secțiunea 1, Art.6, Art.7 și Art.8);
 • Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
  - obligațiile lucrătorilor (Cap.4);
  - supravegherea sănătății (Cap.5);
  - accidente de muncă (Secțiunea a 2-a);
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
  - drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia (Titlul III, Cap.III, Art.549-553).

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.G.P.L. Sector 6, situat în şos . Orhideelor nr. 2d - Serviciul Resurse Umane, Instruire şi Protecţia Muncii, persoană de contact: Muscalu Ioana Luminiţa, secretarul comisiei de concurs - telefon: 021/413.17.38.