Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de poliţist local, clasa I

Data publicării: Luni, 17 dec 2018

Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice specifice de execuţie vacante de:

 • poliţist local, clasa I, gradul profesional principal – Compartimentul Inspecție Comercială, Reclamații și Sesizări - Direcția Inspecție

Desfășurarea concursului: 

 • Proba scrisă - 17 ianuarie 2019, ora 10.00
 • Interviul  - data și ora vor fi comunicate ulterior

Locația de desfășurare a probei scrise:

 • sediul Primăriei Sector 6 din Calea Plevnei nr. 147- 149, Sector 6.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea a III - a, respectiv în perioada 17.12.2018 – 07.01.2019, la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, situat în Şos Orhideelor nr. 2d Sector 6 - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională şi Instruire şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. formularul de înscriere (se pune la dispoziție candidaților din oficiu, prin publicare pe pagina de internet, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul instituției);
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice. Adeverinţele care au un alt format decât modelul tip publicat pe pagina de internet trebuie să cuprindă elemente similare acestuia, din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Actele mai sus menţionate, se prezintă în copii legalizate sau copii însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Selecţia dosarelorde concurs are locîn termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 08.01.2019 – 14.01.2019 şi rezultatul acesteia se va afişa la sediul instituției și pe pagina de internet www.politia6.ro.       

Condiţii generale

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii de participare:

Pentru funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional principal:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • cursuri de perfecționare în domeniul managementului emoțiilor sau comunicare, absolvite cu certificat sau diplomă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie:  minim 5 ani.

Atribuțiile postului prevăzute în fișa postului:

 • previne şi combate încălcarea legilor şi celorlalte acte normative de către agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza sectorului 6;
 • actionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;
 • urmăreşte dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor comerciale în locuri autorizate de primarul Sector 6 în vederea eliminării oricărei forme privind comerţul ambulant neautorizat;
 • verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;
 • verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a marfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
 • verifică dacă în incinta unităţilor de învăţământ, a căminelor şi a locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi, precum şi pe aleile de acces în aceste instituţii se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun;
 • propune organelor competente luarea măsurilor necesare, mergând până la suspendare, când se constată încălcarea prevederilor şi dispoziţiilor legale în desfăşurarea activităţilor agentului economic, conform competenţelor;
 • verifică provenienţa mărfurilor şi înregistrarea acestora în documentele de evidenţă primară în vederea prevenirii tendinţelor de evaziune fiscală;
 • verifică modul de afişare a preţurilor, a adaosului comercial practicat, a licenţelor, a brevetelor de clasificare, precum şi termenele de valabilitate şi garanţia mărfurilor;
 • verifică modul de achitare a taxelor locale de către agenţii economici aflaţi pe domeniul public;
 • verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de funcţionare al operatorilor economici;
 • identifică marfurile si produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unitatii administrativ-teritoriale şi pe raza sectorului sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
 • verifică respectarea regulilor şi normelor de comert şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;
 • cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
 • verifică şi solutionează, în conditiile legii, petiţiile primite în legatură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încalcarea normelor legale;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încalcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale;
 • are obligaţia consemnării în Registrul Unic de Control al agentului economic verificat, date privind legislaţia în baza căreia se efectuează controlul şi persoanele care îl efectuează;
 • ţine evidenţa amenzilor aplicate şi urmăreşte  încasarea acestora;
 • întocmeşte Note de constatare fiecărui agent economic controlat.
 • întocmeşte în scris sau tehnoredactează, raportul de activitate săptămânală sau ori de câte ori este nevoie şi îl prezintă şefului de serviciu;
 • participă la toate acţiunile ordonate de Primar, Director  sau Şeful de Serviciu
 • sprijină şeful de serviciu în activităţile de pregătire, organizare şi coordonare a controalelor efectuate în teren;
 • îndeplineşte atribuţiile de îndrumător pentru funcţionarii publici debutanţi;
 • identifică, ia iniţiative şi acţionează în situaţiile sensibile din sfera de competenţă;
 • execută la timp şi în foarte bune condiţii dispoziţiile şefilor ierarhici;
 • se prezintă la serviciu în ţinută corespunzătoare, adoptă o ţinută morală şi vestimentară sobră şi decentă atît în relaţiile cu colegii de serviciu cât şi în relaţiile cu publicul contribuabil;
 • să nu consume băuturi alcoolice în timpul serviciului, să nu se prezinte la serviciu sub influenţa acestora;
 • să nu părăsească zona sa de competenţă stabilită, fără acordul şefului nemijlocit;
 • este obligat să nu scoată din instituţie nici un fel de înscris, nici original şi nici în copie, fără aprobarea conducerii instituţiei;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii profesionale repartizate de către conducătorii ierarhic superiori.
 • întocmeşte etapele privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial conform Programului de dezvoltare pe etape;
 • întocmeşte formularele privind evaluarea principalelor riscuri proprii activităţilor din cadrul compartimentului, conform termenelor şi instrucţiunilor din procedura de sistem privind Managementul Riscului;
 • elaborează şi actualizează proceduri privind activităţile proprii compartimentului.
 • raportează în regim de urgenţă evenimentele;
 • răspunde în faţa şefului ierarhic de realitatea datelor din raportul de activitate zilnică;
 • să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
 • respectă programul de lucru;
 • respectă procedurile de lucru aprobate de către conducătorul instituţiei;
 • are obligaţia de a preda înlocuitorului stabilit, prezentele atribuţii spre executare, în cazul în care lipseşte mai mult de 3 zile;
 • răspunde disciplinar, material sau contravenţional, după caz, pentru neexecutarea întocmai şi la termenele stabilite a atribuţiilor de serviciu;
 • este obligat să respecte secretul şi confidenţialitatea activităţii sale încondiţiile legii;
 • este obligat să respecte confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi să nu le furnizeze nimănui fără aprobarea conducerii instituţiei;
 • respectă, în condiţiile legii, normele de tehnică a securităţii muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor la locul de muncă;
 • să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile  primite din partea conducătorului locului de muncă, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
 • să utilizeze corect echipamentele şi  mijloacele de muncă din dotare;
 • să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate propii, în special ale echipamentelor de muncă din dotare, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
 • să comunice imediat conducătorului locului de muncă sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 • să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 • să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 • să participe, în mod obligatoriu, la şedinţele de instruire pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • să respecte prevederile R.O.F.;
 • să respecte prevederile din R.I.;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii profesionale repartizate de către conducătorul ierarhic superior;
 • răspunde de păstrarea şi utilizarea în condiţiile tehnice specifice a dotărilor serviciului.

Bibliografie concurs

Direcția Inspecție: Compartimentul Inspecție Comercială, Reclamații și Sesizări

 • Constituția României, republicată;
 • Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 - 86 și art. 115;
 • H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulament nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petiţiilor, cu modificările ulterioare.
 • Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 99/ 2000 (r2), privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata;
 • Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piașă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publica neincluse în structurile de primire turistice;
 • H.G. nr. 947/2000 (r2) privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată;
 • H.G. nr. 767/2001 privind regimul de comercializare a produselor în compoziția cărora intra substanţe cu efect ebrionarcotic, produse denumite generic "aurolac";

Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Șos. Orhideelor nr. 2d, Sector 6, București
Telefon: 021.413.17.38; Fax: 021.413.17.43; E-mail: resurse.umane@politia6.ro
Persoană de contact: Neagu Oana – consilier, Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.

 

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional principal – Compartimentul Inspecție Comercială Reclamații și Sesizări, Direcția Inspecție

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (1) şi (2) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată și completată prin H.G. nr. 761/2017, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Polițist local, clasa I, gradul profesional principal – 1 post

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Instituția publică

Rezultatul selecţiei dosarelor

 1.  

GRUIA MARIN

polițist local cls. I, gradul profesional principal

D.G.P.L. Sector 6

Admis

 • Candidații declarați “admis” vor susține proba scrisă în data de 17.01.2019, ora 10.00  (prezența la ora 09.45) la sediul Primăriei Sector 6 – Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6.
 • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată și completată prin H.G. nr. 761/2017, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului selecţiei dosarelor, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor – Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.
 • Afișat astăzi, 10.01.2019 ora 10.00, la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din șos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6 și pe pagina de internet a instituției.

 

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional principal Compartimentul Inspecție Comercială, Reclamații și Sesizări organizat în data de 17.01.2019

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată prin H.G. nr. 761/2017, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Polițist local, clasa I, gradul profesional principal – 1 post

Nr. crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

GRUIA MARIN

98,00 puncte

Admis

 • Candidații declarați admiși vor susține interviul în data de 22.01.2019, ora 09.00 la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.
 • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată și completată prin H.G. nr. 761/2017, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei scrise, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.
 • Afișat astăzi, 17.01.2019, ora 13.30 la sediul  Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6 și pe pagina de internet.

                                                                   

Rezultatul interviului

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional principal - Compartimentul Inspecție Comercială Reclamații și Sesizări

Având în vedere  prevederile art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Polițist local, clasa I, gradul profesional principal – 1 post

Nr. crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Punctajul
interviului

Rezultatul
interviului

1.

GRUIA MARIN

92,33 puncte

Admis

 • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare , în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei interviu, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor - Serviciul   Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.
 • Afișat astăzi, 18.01.2019 ora 10.30, la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, șos  Orhideelor nr. 2d Sector 6 și pe pagina de internet a instituției.
 • Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obținute la proba scrisă și interviu conform art. 62 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
 • Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unei funcții publice vacante candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru aceeași funcție publică, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar conform art. 62 alin. (4) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

 

Rezultate finale

CENTRALIZATORUL NOMINAL al rezultatelor finale la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional principal - Compartimentul Inspecție Comercială Reclamații și Sesizări 

Polițist local, clasa I, gradul profesional principal – 1 post 

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Punctaj
proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Rezultatul
final

GRUIA MARIN

98,00 puncte

92,33 puncte

190,33 puncte

Admis

 Afișat astăzi, 21.01.2019, la sediul  Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6 și pe pagina de internet a instituției.