Concurs pentru ocuparea unui post vacant Șofer treapta I

Data publicării: Luni, 3 sep 2018

Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de:

 • Șofer treapta I  -  Biroul tehnică Operativă - Serviciul Transport Operativ Logistică - Direcția Ordine Publică

În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile  prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile specifice stabilite pe baza fişei postului vacant pentru ocuparea funcţiei contractuale, după cum urmează:

Condiţii generale

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba româna, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice stabilite pe baza fişei postului vacant

 • studii generale/medii
 • permis de conducere categoria B
 • vechimea necesară ocupării postului - minimum  6 luni

Conform art. 6 al  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 • copiile documentelor care să ateste nivel studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de muncă sau după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propia răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de  către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • copie permis de conducere categoria B.  

Actele vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 25.09.2018, ora 10.00, la sediul Primăriei Sector 6 - Calea Plevnei nr. 147-149 Sector 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Persoana desemnată pentru asigurarea secretariatului comisiei de concurs: Neagu Oana,
consilier -  Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională şi Instruire.

Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea  a  III - a, respectiv în perioada 03.09.2018 - 14.09.2018 la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 - Şos. Orhideelor nr. 2d, Sector 6.

Data limită de depunere a dosarelor este 14.09.2018, ora 16.00.

Etapele concursului sunt:

 • selecția dosarelor
 • proba scrisă
 • interviul

Data și ora desfășurării acestora:

 • selecția dosarelor: 17.09.2018 - 18.09.2018
 • proba scrisă: 25.09.2018, ora 10.00
 • interviul: în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise 

Bibliografia pentru concurs:

 • Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 - 86 și art. 115;
 • O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.G.P.L. Sector 6, situat în şos . Orhideelor nr. 2d - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională şi Instruire, persoană de contact: Neagu Oana, secretarul comisiei de concurs - telefon: 021/413.17.38.

Anunț afișat la sediul D.G.P.L. Sector 6 şi pe site-ul instituţiei în data de 03.09.2018