Examen de promovare în clasă

Data publicării: Luni, 30 sep 2019

Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 organizează examen de promovare în clasă pentru funcţionarii publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau considerată de instituție ca fiind utilă pentru desfăşurarea activității.

Desfășurarea examenului de promovare în clasă:  

 • Proba scrisă   -  15.10.2019 ora 10.00 
 • Interviul         -  data şi ora vor comunicate ulterior

Locul de desfășurare: sediul D.G.P.L. Sector 6, situat în șos. Orhideelor  nr. 2d, Sector 6.

Condiții de participare:

Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
b) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile codului administrativ.

Funcţionarii publici care doresc să promoveze în clasa studiilor superioare se vor prezenta la Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională şi Instruire în vederea completării cererii de înscriere la examenul de promovare, cerere care va fi însoţită de diploma de licenţă, sau după caz, adeverinţa care să ateste absolvirea studiilor, în termen de 5 zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului, respectiv în perioada  30.09.2019  -  04.10.2019.

Cererile de înscriere vor fi aprobate de către conducătorul instituţiei, pe baza propunerilor Serviciului Resurse Umane, Formare Profesională şi Instruire, care va analiza dacă studiile de nivel superior absolvite de funcționarii publici, atestate prin diplomă de licență sau echivalentă sunt în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau sunt utile pentru desfășurarea activității.

Afişarea listei funcţionarilor publici care pot participa la examenul de promovare în clasă se va face de către secretarul comisiei de examen, cu maximum 5 zile înaintea probei scrise.

Bibliografie

Bibliografia stabilită pentru examenul de promovare în clasă, în funcţie de compartimentele în care îşi desfăşoară funcţionarii publici activitatea, este următoarea:

Serviciul 1 Ordine Publică, Pază și Proximitate - Direcția Ordine Publică
Serviciul 3 Ordine Publică, Pază și Proximitate - Direcția Ordine Publică

 1. Constituția României, republicată;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 4. H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 5. Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 6. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
 8. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Serviciul Dispecerat, Monitorizare și Armurier - Direcția Ordine Publică

 • Constituția României, republicată;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Serviciul Circulație - Direcția Ordine Publică
Biroul Fluidizare, Proximitate - Direcția Ordine Publică

 • Constituția României, republicată;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Serviciul Protecția Mediului - Direcția Inspecție

 • Constituția României, republicată;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 • O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 156/2003 pentru abrobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ - teritoriale;
 • Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control.