Examen de promovare în grad profesional superior

Data publicării: Vineri, 2 nov 2018

Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 organizează examen de promovare în gradul profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile legale de promovare.

Proba scrisă a examenului se va desfășura în data de 04 decembrie 2018, ora 10.00. Locația de desfășurare a probei scrise: sediul D.G.P.L. Sector 6 din Șos. Orhideelor nr. 2d.

Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. 

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune de către candidaţi, în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ privind organizarea examenului, respectiv în perioada  02.11.2018  -  21.11.2018 și va conține în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 127 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:

 • adeverința eliberată de Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 • formularul de înscriere.

Selecția dosarelor are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 22.11.2018 – 28.11.2018 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul instituției și pe pagina de internet www.politia6.ro.

Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal

Bibliografie examen

 1. Constituția României, republicată;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 - 86, art. 115;
 5. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 8. H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 9. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 11. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 12. H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

Atribuțiile postului prevăzute în fișa postului - polițist local, cls. I, grad profesional principal:

 • constată contravenţii în cazul nerespectării normelor privind executarea lucrărilor de construcţii conform Legii nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare şi stabilesc măsurile necesare intrării în legalitate, în condiţiile legii;
 • verifică existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice autorizate pentru lucrările de construcţii;
 • verifică legalitatea amplasării materialelor publicitare;
 • verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;
 • verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului;
 • efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
 • efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;
 • verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
 • participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie de construcţie pe domeniul public sau privat al Municipiului Bucureşti de pe raza teritorială a Sectorului 6 ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;
 • constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz primarului Sectorului 6, persoanei împuternicite de aceştia;
 • verifică ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, inclusiv notificarea Serviciului Juridic în vederea acţionării în judecată pentru a dispune după caz: încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei, desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal;
 • duce la îndeplinire măsurile dispuse de instanţa de judecată pentru construcţiile edificate fără autorizaţie de construire ale căror termene limită nu au fost respectate, acesta făcându-se cu sprijinul organelor de poliţie, cheltuielile fiind suportate de către persoanele vinovate.                                                                              
 • urmăreşte termenele stabilite prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei precum şi încasarea acestuia, inclusiv prin adresa către serviciile de specilialitate pentru executare silită a încasării;
 • sesizează organele de cercetare penală asupra continuării executării lucrărilor de construire fără autorizaţii de construire sau cu încălcarea prevederilor acesteia în urma dispunerii opririi lucrărilor de construire prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei şi faţă de care contravenientul nu s-a conformat;
 • are obligaţia de a efectua permanent acţiuni de control vizând disciplina în construcţii pe raza Sectorului 6 potrivit competenţelor stabilite de lege privind: emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare; executarea lucrărilor de construcţii numai pe bază de autorizaţii valabile; executarea lucrărilor de construcţii şi a organizărilor de şantier cu respectarea prevederilor autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi a proiectelor tehnice;
 • participă la recepţia lucrărilor excutate pe teritoriul Sectorului 6 conform regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora aprobat prin H.G. nr. 273/1994 cu modificările şi completările ulterioare cu privire la respectarea prevederilor din autorizaţia de construire precum şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente;
 • completează şi întocmeşte fişa de calcul privind regularizarea taxei la terminarea lucrărilor de construire, privind valoarea reală a acestora executate în baza autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice potrivit Codului Fiscal;
 • asigură consultanţă şi îndrumare asociaţiilor de proprietari/locatari ale imobilelor cu risc seismic în conformitate cu prevederile O.G. nr. 20/1994 cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor Metodologice de aplicare;
 • gestionează şi asigură circuitul şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
 • ţine evidenţa amenzilor aplicate si urmăreşte  încasarea acestora;
 • întocmeşte Note de constatare fiecărui agent economic controlat, invitaţii sau somaţii;
 • intocmeste în scris sau tehnoredactează, raportul de activitate zilnica sau ori de cate ori este nevoie si il prezinta sefului de birou;
 • duce la îndeplinire măsurile dispuse de Inspectoratul de Stat in Construcţii;
 • participa la toate actiunile ordonate de Primar, Director  sau Şeful de Serviciu;
 • sprijină şeful de serviciu în activităţile de pregătire, organizare si coordonare a controalelor efectuate în teren;
 • îndeplineşte atribuţiile de îndrumător pentru funcţionarii publici debutanţi;
 • identifică, ia iniţiative şi acţionează în situaţiile sensibile din sfera de competenţă;
 • raportează, în regim de urgenţă, evenimentele şefului ierarhic;
 • execută la timp şi în foarte bune condiţii dispoziţiile şefilor ierarhici;
 • se prezintă la serviciu în ţinută corespunzătoare, adoptă o ţinută morală şi vestimentară sobră şi decentă atît în relaţiile cu colegii de serviciu cât şi în relaţiile cu publicul;
 • să nu consume băuturi alcoolice în timpul serviciului, să nu se prezinte la serviciu sub influenţa acestora;
 • răspunde în faţa şefilor ierarhici de realitatea datelor din raportul de activitate zilnică;
 • să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
 • să nu părăsească zona sa de competenţă stabilită, fără acordul şefului nemijlocit;
 • respectă programul de lucru;
 • respectă procedurile de lucru aprobate de către conducătorul instituţiei;
 • are obligaţia de a preda înlocuitorului stabilit, prezentele atribuţii spre executare, în cazul în care lipseşte mai mult de 3 zile;
 • răspunde disciplinar, material sau contravenţional, după caz, pentru neexecutarea întocmai şi la termenele stabilite a atribuţiilor de serviciu;
 • este obligat să respecte secretul şi confidenţialitatea activităţii sale în condiţiile legii;
 • este obligat să respecte confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi să nu le furnizeze nimănui fără aprobarea conducerii instituţiei;
 • este obligat să nu scoată din instituţie nici un fel de înscris, nici original şi nici în copie, fără aprobarea conducerii instituţiei;
 • respectă, în condiţiile legii, normele de tehnică a securităţii muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor la locul de muncă;
 • răspunde de păstrarea şi utilizarea în condiţiile tehnice specifice a dotărilor serviciului;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii, stabilite prin lege, conform competentelor profesionale, repartizate de  către conducătorii ierarhic superiori;
 • întocmeşte etapele privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial conform Programului de dezvoltare pe etape;
 • aplica si raspunde de Programul de Implementare si Dezvoltare a Sistemului de Control intern managerial din cadrul Directiei generale de Politie Locala Sector 6, la nivelul serviciului;
 • asigură elaborarea şi revizuirea procedurilor pentru activităţile proprii conform cadrului procedural;
 • realizează operatiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 • identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 • întocmeşte formularele privind evaluarea principalelor riscuri proprii activităţilor din cadrul compartimentului, conform termenelor şi instrucţiunilor din procedura de sistem privind Managementul  Riscului;
 • completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul serviciului;
 • elaborează şi actualizează proceduri privind activităţile proprii compartimentului;        
 • respectă prevederile R.O.F. şi R.I.

Serviciul Financiar Contabilitate

Bibliografie examen

 1. Constituția României, republicată;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 - 86, art. 115;
 5. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 8. H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 9. Legea nr. 82/1991 a Contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

Atribuțiile postului prevăzute în fișa postului - consilier, cls. I, grad profesional superior:

 • întocmeşte foaia colectivă de prezență;
 • ține evidența certificatelor medicale şi întocmește documentele specifice  în vederea efectuării plății lunare a acestora;
 • înregistrează şi actualizează datele în modulul de Salarii în vederea calculării drepturilor salariale;
 • întocmeşte statele de plată lunare pentru salariații Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6;
 • întocmeşte documentele specifice în vederea acordării drepturilor salariale aferente concediilor de   odihnă;
 • întocmeşte lunar situația recapitulativă a salariilor;
 • întocmeşte lunar nota contabilă privind cheltuielile cu salariile conform situației recapitulative;
 • întocmeşte ordinele de plată pentru salarii;
 • colaborează cu compartimentele de specialitate la elaborarea şi avizarea actelor normative şi a celorlalte documente privind drepturile de personal, determinate de aplicarea actelor normative privind creşterile salariale acordate periodic (majorări indexări);
 • răspunde de aplicarea deciziilor privind încadrarea, promovarea, sancționarea, încetarea raportului de serviciu/desfacerea contractului de muncă pentru personalul instituției;
 • răspunde de legalitatea şi realitatea datelor înscrise în statele de plată;
 • calculează şi întocmeşte statele de plată pentru membrii Comisiei de disciplină;
 • întocmeşte şi depune documentaţia necesară la CASMB  în vederea recuperării sumelor de la FNUASS pentru contribuţiile de  concedii si indemnizatii suportate de angajator;
 • stabileşte vărsămintele ce urmează a se efectua la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, conform datelor înscrise în situația recapitulativă a salariilor;
 • întocmeşte şi depune lunar Declarația 112, respectiv M 500 lunar, verifică şi răspunde de datele înscrise în aceasta, privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit şi evidența nominală a persoanelor asigurate;
 • întocmeşte Dările de seamă statistice lunare şi periodice, privind indicatorii de muncă şi salarii pentru angajații instituției şi asigură transmiterea acestora, conform legii, la Institutul Național de Statistică;
 • întocmeşte şi eliberează adeverințe privind salariile/veniturile/contribuțiile realizate de salariații instituției necesare pentru obținerea de credite, prezentarea la instanța judecătorească, etc.;
 • are obligaţia de a permite efectuarea controlului şi de apune la dispoziţia organului de control a tuturor documentelor contabile, evidenţelor şi a oricăror altor elemente valorice solicitate pe care le deţine;
 • raportează în regim de urgență evenimentele;
 • efectuează arhivarea documentelor deţinute la nivelul compartimentului;
 • aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6;
 • realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 • identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 • completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul serviciului;
 • elaborează şi actualizează procedurile pentru activităţile proprii compartimentului conform cadrului procedural;
 • îndeplinește orice alte atribuţii stabilite prin lege, conform competenţelor profesionale;
 • sprijină şeful de serviciu pentru pregătirea, organizarea şi coordonarea activității serviciului;
 • răspunde în fața şefului ierarhic de realitate a datelor din raportul de activitate zilnică;
 • să respecte normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege;
 • respectă programul de lucru;
 • respectă procedurile de lucru aprobate de către conducătorul instituției;
 • are obligaţia de a preda înlocuitorului stabilit, prezentele atribuţii spre executare, în cazul în care lipseşte mai mult de 3 zile;
 • răspunde disciplinar, material sau contravenţional, după caz, pentru neexecutarea întocmai şi la termenele stabilite a atribuţiilor de serviciu;
 • este obliget să respecte secretul şi confidenţialitatea activităţii sale în condiţiile legii;
 • este obligat să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal şi să nu le furnizeze nimănui fără aprobarea conducerii instituției;
 • respectă, în condițiile legii, normele de tehnică a securității muncii și de prevenire și stingere a incendiilor la locul de muncă;
 • să îşi desfăşoare actvitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucțiunile primite din partea conducătorului locului de muncă, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
 • să utilizeze corect echipamentele şi mijloacelor de muncă din dotare;
 • să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale echipamentelor de muncă din dotare, instalațiilor tehnica a clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
 • este obligat să nu scoată din instituție nici un fel de înscris, nici original și nici în copie, fără aprobarea conducerii instituției;
 • să comunice imediat conducătorului locului de muncă sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficiență a sistemelor de protecție;
 • să aducă la cunoştință conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 • participă la elaborarea listei interne de dotare a personalului cu echipament individual de protecţie;
 • ia masurile necesare de acordare a primului ajutor, în cazul producerii accidentelor de muncă, conform legii;
 • să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislației din domeniul securității şi sănătății în muncă şi măsurile de aplicare ale acestora;
 • să participe, în mod obligatoriu, la şedințele de instruire pe linia securității şi sănătății în muncă;
 • să respecte prevederile R.O.F.;
 • să respecte prevederile R.I.;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii profesionale repartizate de către conducătorii ierarhici superiori;
 • răspunde de păstrarea şi utilizarea în condiţiile tehnice specifice a dotărilor serviciului;
 • să-şi insuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul financiar contabil.

Serviciul Circulație/Biroul Fluidizare, Proximitate

Bibliografie examen

 1. Constituția României, republicată;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 - 86, art. 115;
 5. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 8. H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 9. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 10. H.G. nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
 11. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Atribuțiile postului prevăzute în fișa postului - polițist local, cls. I, grad profesional principal - Serviciul Circulație:

 • asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
 • verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
 • participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
 • participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;
 • sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
 • acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
 • asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni, în zonele şi locurile stabilite prin planul de pază şi ordine publică;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
 • cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.
 • în cazul executării în comun cu unităţile/structurile Poliţiei Române sau cu cele ale Jandarmeriei Române a unor misiuni în domeniul menţinerii sau asigurării ordinii publice ori pentru dirijarea circulaţiei rutiere, efectivele poliției locale acţionează sub coordonarea directă a Poliţiei Române sau a Jandarmeriei Române, după caz;
 • aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al Sectorului 6;
 • acţionează împreună cu poliţia, jandarmeria, pompierii, protecţia civilă şi alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 • comunică în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;
 • sprijină Poliţia Română în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;
 • legitimează persoanele care au încălcat dispoziţiile legale ori despre care are indicii că se pregătesc să comită sau au comis o faptă ilicită;
 • solicită sprijinul cetăţenilor pentru urmărirea, prinderea, identificarea şi conducerea la unităţile teritoriale ale poliţiei a persoanelor care au comis fapte penale;
 • participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
 • în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
 • verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile repartizate spre rezolvare, legate de problemele specifice serviciului;
 • face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale. Fiecare situaţie în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgenţă ierarhic. De îndată ce va fi posibil, raportul se întocmeşte în scris. Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane, fapta se comunică de îndată procurorului competent, potrivit legii;
 • să-şi perfecţioneze abilităţile fizice şi în ceea ce priveşte mânuirea şi folosirea armamentului din dotare, să participe nemijlocit la şedinţele de instruire organizate de instituţie în acest scop şi să obţină cel puţin calificativul „satisfăcător” la testele finale de evaluare;
 • acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 • asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6, din instituţiile sau serviciile publice de interes local, la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
 • participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 • asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea/administrarea Sectorului 6 sau a autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
 • execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
 • participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 • cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 • asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
 • acordă, pe teritoriul Sectorului 6 sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;
 • sprijină şeful de serviciu în activităţile de pregătire, organizare şi coordonare a misiunilor primite;
 • identifică punctele sensibile din zona de competenţă şi face propuneri pentru normalizarea situaţiei printr-o prezenţă mai activă a poliţiştilor locali;
 • îndeplineşte atribuţiile de îndrumător pentru poliţiştii locali debutanţi;
 • să se prezinte la serviciu în ţinuta corespunzătoare;
 • să se prezinte la locul de muncă, în caz de alarmă de exerciţiu sau de intervenţie, conform Planului de alarmare;
 • să nu introducă și să nu consume băuturi alcoolice în timpul și/sau în afara orelor de program în incinta unității și să nu se prezinte la serviciu sub influența acestora;
 • întocmeşte în scris raportul de activitate, zilnic sau ori de câte ori este nevoie şi îl prezintă şefului;
 • raportează în regim de urgenţă evenimentele şefului ierarhic;
 • răspunde în faţa şefilor ierarhici de realitatea datelor înscrise în raportări;
 • să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
 • să nu părăsească zona sa de competenţă stabilită prin buletinul posturilor, fără acordul şefului nemijlocit;
 • răspunde şi intervine la solicitările dispeceratului;
 • respectă programul de lucru;
 • respectă procedurile de lucru aprobate de către conducătorul instituţiei;
 • are obligaţia de a preda înlocuitorului stabilit, prezentele atribuţii spre executare, în cazul în care lipseşte mai mult de 3 zile;
 • răspunde disciplinar, material sau contravenţional, după caz, pentru neexecutarea la termenele stabilite sau îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu;
 • este obligat să respecte secretul şi confidenţialitatea activităţii sale în condiţiile legii;
 • este obligat să respecte confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi să nu le furnizeze nimănui fără aprobarea conducerii instituţiei;
 • este obligat să nu scoată din instituţie niciun fel de înscris, copie sau original, fără aprobarea conducerii instituţiei;
 • respectă, în condiţiile legii, normele de tehnică a securităţii muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor la locul de muncă;
 • răspunde de păstrarea şi utilizarea în condiţiile tehnice specifice a dotărilor serviciului;
 • aplică și răspunde de Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6,  la nivelul Serviciului;
 • sprijină şeful de birou în realizarea operaţiunii de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 • sprijină şeful de serviciu în identificarea şi evaluare factorilor de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 • face propuneri pentru elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii compartimentului conform cadrului procedural, pe care le înaintează şefului de serviciu;
 • aduce la îndeplinire dispoziţiile superiorilor sau motivează în scris neexecutarea acestora dacă le consideră nelegale;
 • să respecte prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern al Direcţiei Generale de Poliţie Locală;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, conform competenţelor profesionale.

Atribuțiile postului prevăzute în fișa postului - polițist local, cls. I, grad profesional principal - Biroul Fluidizare, Proximitate:

 • asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a
 • efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea      atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
 • verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
 • participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
 • participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;
 • sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
 • acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
 • asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni, în zonele şi locurile stabilite prin planul de pază şi ordine publică;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
 • aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al Sectorului 6;
 • cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.
 • în cazul executării în comun cu unităţile/structurile Poliţiei Române sau cu cele ale Jandarmeriei Române a unor misiuni în domeniul menţinerii sau asigurării ordinii publice ori pentru dirijarea circulaţiei rutiere, efectivele poliției locale acţionează sub coordonarea directă a Poliţiei Române sau a Jandarmeriei Române, după caz;
 • acţionează împreună cu poliţia, jandarmeria, pompierii, protecţia civilă şi alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 • comunică în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;
 • sprijină Poliţia Română în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;
 • legitimează persoanele care au încălcat dispoziţiile legale ori despre care are indicii că se pregătesc să comită sau au comis o faptă ilicită;
 • solicită sprijinul cetăţenilor pentru urmărirea, prinderea, identificarea şi conducerea la unităţile teritoriale ale poliţiei a persoanelor care au comis fapte penale;
 • participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
 • în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
 • verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile repartizate spre rezolvare, legate de problemele specifice biroului;
 • face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale. Fiecare situaţie în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgenţă ierarhic. De îndată ce va fi posibil, raportul se întocmeşte în scris. Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane, fapta se comunică de îndată procurorului competent, potrivit legii;
 • participă la cererea unităților de învățământ la acțiuni de popularizare a modalităților de prevenire a accidentelor din domeniul circulației rutiere;
 • organizează periodic întâlniri cu cetăţenii, asociaţiile de proprietari şi locatari, conducerile unităţilor şcolare;
 • consiliază cetăţenii care fac parte din categoriile cu grad înalt de risc din punct de vedere al accidentelor rutiere;
 • acționează în vederea stabilirii legăturii între cetățeni și instituțiile abilitate să soluționeze cererile legitime ale acestora, folosind cunoștințele legislației în domeniu;
 • mediază şi rezolvă amiabil conflicte interumane, rezolvă reclamaţiile şi sesizările cetăţenilor, receptează problemele populaţiei şi împreună cu instituţiile abilitate stabilesc măsuri pentru rezolvarea acestora;
 • întreține permanent relații de colaborare cu polițiștii locali din compartimentele operative privind evoluția situației operative din zona de competență, ține zilnic evidența evenimentelor înregistrate și prezintă conducerii rapoarte privind activitățile desfășurate;
 • rezolvă reclamațiile și sesizările cetățenilor care privesc:
 • regimul circulației rutiere;
 • organizează sau participă la ateliere care au ca obiect îmbunătățirea climatului de circulație rutieră.
 • menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
 • acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 • asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
 • participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 • asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea/administrarea Sectorului 6 sau a autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
 • execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
 • participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 • cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 • asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
 • acordă, pe teritoriul Sectorului 6, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;
 • să-şi perfecţioneze abilităţile fizice şi în ceea ce priveşte mânuirea şi folosirea armamentului din dotare, să participe nemijlocit la şedinţele de instruire organizate de instituţie în acest scop şi să obţină cel puţin calificativul „satisfăcător” la testele finale de evaluare;
 • sprijină şeful de serviciu în activităţile de pregătire, organizare şi coordonare a misiunilor primite;
 • identifică punctele sensibile din zona de competenţă şi face propuneri pentru normalizarea situaţiei printr-o prezenţă mai activă a poliţiştilor locali;
 • îndeplineşte atribuţiile de îndrumător pentru poliţiştii locali debutanţi;
 • să se prezinte la serviciu în ţinuta corespunzătoare;
 • să se prezinte la locul de muncă, în caz de alarmă de exerciţiu sau de intervenţie, conform Planului de alarmare;
 • să nu introducă și să nu consume băuturi alcoolice în timpul și/sau în afara orelor de program în incinta unității și să nu se prezinte la serviciu sub influența acestora;
 • întocmeşte în scris raportul de activitate, zilnic sau ori de câte ori este nevoie şi îl prezintă şefului;
 • raportează în regim de urgenţă evenimentele şefului ierarhic;
 • răspunde în faţa şefilor ierarhici de realitatea datelor înscrise în raportări;
 • să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
 • să nu părăsească zona sa de competenţă stabilită prin buletinul posturilor, fără acordul şefului nemijlocit;
 • răspunde şi intervine la solicitările dispeceratului;
 • respectă programul de lucru;
 • respectă procedurile de lucru aprobate de către conducătorul instituţiei;
 • are obligaţia de a preda înlocuitorului stabilit, prezentele atribuţii spre executare, în cazul în care lipseşte mai mult de 3 zile;
 • răspunde disciplinar, material sau contravenţional, după caz, pentru neexecutarea la termenele stabilite sau îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu;
 • este obligat să respecte secretul şi confidenţialitatea activităţii sale în condiţiile legii;
 • este obligat să respecte confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi să nu le furnizeze nimănui fără aprobarea conducerii instituţiei;
 • este obligat să nu scoată din instituţie niciun fel de înscris, copie sau original, fără aprobarea conducerii instituţiei;
 • respectă, în condiţiile legii, normele de tehnică a securităţii muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor la locul de muncă;
 • răspunde de păstrarea şi utilizarea în condiţiile tehnice specifice a dotărilor serviciului;
 • aplică și răspunde de Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6,  la nivelul Serviciului;
 • sprijină şeful de birou în realizarea operaţiunii de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 • sprijină şeful de serviciu în identificarea şi evaluare factorilor de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 • face propuneri pentru elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii compartimentului conform cadrului procedural, pe care le înaintează şefului de serviciu;
 • aduce la îndeplinire dispoziţiile superiorilor sau motivează în scris neexecutarea acestora dacă le consideră nelegale;
 • să respecte prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern al Direcţiei Generale de Poliţie Locală;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, conform competenţelor profesionale.

Serviciul 1 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Bibliografie examen

 1. Constituția României, republicată;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 - 86, art. 115;
 5. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 8. H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 9. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată;
 10. Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată;
 11. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;
 12. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.
 14. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Atribuțiile postului prevăzute în fișa postului - polițist local, cls. I, grad profesional principal - Serviciul 1 Ordine Publică, Pază și Proximitate:

 • acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al Sectorului 6, pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
 • menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al Sectorului 6, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea Sectorului 6 sau a altor instituţii/servicii publice de interes local;
 • participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 • acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 • asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6, din instituţiile sau serviciile publice de interes local, la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
 • participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 • participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 • acordă, pe teritoriul Sectorului 6 sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;
 • execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
 • cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 • asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
 • intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
 • acţionează, în condiţiile prevederilor legale, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
 • participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
 • în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei,  identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
 • verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor Sectorului 6, legate de problemele specifice serviciului;
 • asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea/administrarea Sectorului 6 sau a autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local;
 • verifică, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;
 • asigură respectarea prevederilor legale privind accesul în obiective şi regulilor stabilite în planurile de pază;
 • supraveghează ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;
 • nu părăseşte postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute în consemnul postului;
 • verifică obiectivul încredinţat spre pază, cu privire la existenţa unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sesizează organele competente;
 • face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale. Fiecare situaţie în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgenţă ierarhic. De îndată ce va fi posibil, raportul se întocmeşte în scris. Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane, fapta se comunică de îndată procurorului competent, potrivit legii; 
 • intervine împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora;
 • comunică în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;
 • conduc la sediul structurii locale a Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
 • sprijină Poliţia Română în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;
 • legitimează persoanele care au încălcat dispoziţiile legale ori despre care are indicii că se pregătesc să comită sau au comis o faptă ilicită;
 • solicită sprijinul cetăţenilor pentru urmărirea, prinderea, identificarea şi conducerea la unităţile teritoriale ale poliţiei a persoanelor care au comis fapte penale;
 • raportează în regim de urgenţă evenimentele şefului ierarhic;
 • consiliează cetăţenii care fac parte din categoriile cu grad înalt de risc din punct de vedere al victimizării;
 • mediază şi rezolvă amiabil conflicte interumane, rezolvă reclamaţiile şi sesizările cetăţenilor, receptează problemele populaţiei şi împreună cu instituţiile abilitate stabilesc măsuri pentru rezolvarea acestora;
 • să-şi perfecţioneze abilităţile fizice şi în ceea ce priveşte mânuirea şi folosirea armamentului din dotare, să participe nemijlocit la şedinţele de instruire organizate de instituţie în acest scop şi să obţină cel puţin calificativul „satisfăcător” la testele finale de evaluare;
 • identifică punctele sensibile din zona de competenţă şi face propuneri pentru normalizarea situaţiei printr-o prezenţă mai activă a poliţiştilor locali;
 • să se prezinte la serviciu în ţinuta corespunzătoare;
 • să se prezinte la locul de muncă, în caz de alarmă de exerciţiu sau de intervenţie, conform Planului de alarmare;
 • să nu introducă şi să nu consume băuturi alcoolice în timpul şi/sau în afara orelor de program în incinta unităţii şi să nu se prezinte la serviciu sub influenţa acestora;
 • întocmeşte în scris raportul de activitate, zilnic sau ori de câte ori este nevoie şi îl prezintă şefului;
 • raportează în regim de urgenţă evenimentele şefului ierarhic;
 • răspunde în faţa şefilor ierarhici de realitatea datelor înscrise în raportări;
 • să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
 • să nu părăsească zona sa de competenţă stabilită prin buletinul posturilor, fără acordul şefului nemijlocit;
 • răspunde şi intervine la solicitările dispeceratului;
 • respectă programul de lucru;
 • respectă procedurile de lucru aprobate de către conducătorul instituţiei;
 • răspunde disciplinar, material sau contravenţional, după caz, pentru neexecutarea la termenele stabilite sau îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu;
 • este obligat să respecte secretul şi confidenţialitatea activităţii sale în condiţiile legii;
 • este obligat să respecte confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi să nu le furnizeze nimănui fără aprobarea conducerii instituţiei;
 • este obligat să nu scoată din instituţie niciun fel de înscris, copie sau original, fără aprobarea conducerii instituţiei;
 • respectă, în condiţiile legii, normele de tehnică a securităţii muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor la locul de muncă;
 • răspunde de păstrarea şi utilizarea în condiţiile tehnice specifice a dotărilor serviciului/biroului;
 • aplică și răspunde de Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6,  la nivelul serviciului/biroului;
 • sprijină şeful de birou/serviciu în realizarea operaţiunii de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 • sprijină şeful de birou/serviciu în identificarea şi evaluare factorilor de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 • face propuneri pentru elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii compartimentului conform cadrului procedural, pe care le înaintează şefului de serviciu;
 • aduce la îndeplinire dispoziţiile superiorilor sau motivează în scris neexecutarea acestora dacă le consideră nelegale;
 • să respecte prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern al Direcţiei Generale de Poliţie Locală;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, conform competenţelor profesionale;
 • sprijină şeful de serviciu în activităţile de pregătire, organizare şi coordonare a misiunilor primite.

Atribuțiile postului prevăzute în fișa postului - polițist local, cls. I, grad profesional superior - Serviciul 1 Ordine Publică, Pază și Proximitate:

 • acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al Sectorului 6, pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
 • menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al Sectorului 6, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea Sectorului 6 sau a altor instituţii/servicii publice de interes local;
 • participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 • acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 • asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6, din instituţiile sau serviciile publice de interes local, la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
 • participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 • participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 • acordă, pe teritoriul Sectorului 6 sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;
 • execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
 • cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 • asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
 • intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
 • acţionează, în condiţiile prevederilor legale, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
 • participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
 • în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei,  identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
 • verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor Sectorului 6, legate de problemele specifice serviciului;
 • asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea/administrarea Sectorului 6 sau a autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local;
 • verifică, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;
 • asigură respectarea prevederilor legale privind accesul în obiective şi regulilor stabilite în planurile de pază;
 • supraveghează ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;
 • nu părăseşte postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute în consemnul postului;
 • verifică obiectivul încredinţat spre pază, cu privire la existenţa unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sesizează organele competente;
 • face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale. Fiecare situaţie în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgenţă ierarhic. De îndată ce va fi posibil, raportul se întocmeşte în scris. Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane, fapta se comunică de îndată procurorului competent, potrivit legii; 
 • intervine împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora;
 • comunică în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;
 • conduc la sediul structurii locale a Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
 • sprijină Poliţia Română în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;
 • legitimează persoanele care au încălcat dispoziţiile legale ori despre care are indicii că se pregătesc să comită sau au comis o faptă ilicită;
 • solicită sprijinul cetăţenilor pentru urmărirea, prinderea, identificarea şi conducerea la unităţile teritoriale ale poliţiei a persoanelor care au comis fapte penale;
 • raportează în regim de urgenţă evenimentele şefului ierarhic;
 • consiliează cetăţenii care fac parte din categoriile cu grad înalt de risc din punct de vedere al victimizării;
 • mediază şi rezolvă amiabil conflicte interumane, rezolvă reclamaţiile şi sesizările cetăţenilor, receptează problemele populaţiei şi împreună cu instituţiile abilitate stabilesc măsuri pentru rezolvarea acestora;
 • să-şi perfecţioneze abilităţile fizice şi în ceea ce priveşte mânuirea şi folosirea armamentului din dotare, să participe nemijlocit la şedinţele de instruire organizate de instituţie în acest scop şi să obţină cel puţin calificativul „satisfăcător” la testele finale de evaluare;
 • identifică punctele sensibile din zona de competenţă şi face propuneri pentru normalizarea situaţiei printr-o prezenţă mai activă a poliţiştilor locali;
 • să se prezinte la serviciu în ţinuta corespunzătoare;
 • să se prezinte la locul de muncă, în caz de alarmă de exerciţiu sau de intervenţie, conform Planului de alarmare;
 • să nu introducă şi să nu consume băuturi alcoolice în timpul şi/sau în afara orelor de program în incinta unităţii şi să nu se prezinte la serviciu sub influenţa acestora;
 • întocmeşte în scris raportul de activitate, zilnic sau ori de câte ori este nevoie şi îl prezintă şefului;
 • raportează în regim de urgenţă evenimentele şefului ierarhic;
 • răspunde în faţa şefilor ierarhici de realitatea datelor înscrise în raportări;
 • să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
 • să nu părăsească zona sa de competenţă stabilită prin buletinul posturilor, fără acordul şefului nemijlocit;
 • răspunde şi intervine la solicitările dispeceratului;
 • respectă programul de lucru;
 • respectă procedurile de lucru aprobate de către conducătorul instituţiei;
 • răspunde disciplinar, material sau contravenţional, după caz, pentru neexecutarea la termenele stabilite sau îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu;
 • este obligat să respecte secretul şi confidenţialitatea activităţii sale în condiţiile legii;
 • este obligat să respecte confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi să nu le furnizeze nimănui fără aprobarea conducerii instituţiei;
 • este obligat să nu scoată din instituţie niciun fel de înscris, copie sau original, fără aprobarea conducerii instituţiei;
 • respectă, în condiţiile legii, normele de tehnică a securităţii muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor la locul de muncă;
 • răspunde de păstrarea şi utilizarea în condiţiile tehnice specifice a dotărilor serviciului/biroului;
 • aplică și răspunde de Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6,  la nivelul serviciului/biroului;
 • sprijină şeful de birou/serviciu în realizarea operaţiunii de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 • sprijină şeful de birou/serviciu în identificarea şi evaluare factorilor de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 • face propuneri pentru elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii compartimentului conform cadrului procedural, pe care le înaintează şefului de serviciu;
 • aduce la îndeplinire dispoziţiile superiorilor sau motivează în scris neexecutarea acestora dacă le consideră nelegale;
 • să respecte prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern al Direcţiei Generale de Poliţie Locală;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, conform competenţelor profesionale.
 • sprijină şeful de serviciu în activităţile de pregătire, organizare şi coordonare a misiunilor primite;

Atribuțiile postului prevăzute în fișa postului - polițist local, cls. III, grad profesional principal - Serviciul 1 Ordine Publică, Pază și Proximitate:

 • acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al Sectorului 6, pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
 • menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al Sectorului 6, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea Sectorului 6 sau a altor instituţii/servicii publice de interes local;
 • participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 • acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 • asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6, din instituţiile sau serviciile publice de interes local, la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
 • participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 • participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 • acordă, pe teritoriul Sectorului 6 sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;
 • execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
 • cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 • asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
 • intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
 • acţionează, în condiţiile prevederilor legale, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
 • participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
 • în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei,  identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
 • verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor Sectorului 6, legate de problemele specifice serviciului;
 • asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea/administrarea Sectorului 6 sau a autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local;
 • verifică, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;
 • asigură respectarea prevederilor legale privind accesul în obiective şi regulilor stabilite în planurile de pază;
 • supraveghează ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;
 • nu părăseşte postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute în consemnul postului;
 • verifică obiectivul încredinţat spre pază, cu privire la existenţa unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sesizează organele competente;
 • face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale. Fiecare situaţie în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgenţă ierarhic. De îndată ce va fi posibil, raportul se întocmeşte în scris. Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane, fapta se comunică de îndată procurorului competent, potrivit legii; 
 • intervine împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora;
 • comunică în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;
 • conduc la sediul structurii locale a Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
 • sprijină Poliţia Română în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;
 • legitimează persoanele care au încălcat dispoziţiile legale ori despre care are indicii că se pregătesc să comită sau au comis o faptă ilicită;
 • solicită sprijinul cetăţenilor pentru urmărirea, prinderea, identificarea şi conducerea la unităţile teritoriale ale poliţiei a persoanelor care au comis fapte penale;
 • raportează în regim de urgenţă evenimentele şefului ierarhic;
 • consiliează cetăţenii care fac parte din categoriile cu grad înalt de risc din punct de vedere al victimizării;
 • mediază şi rezolvă amiabil conflicte interumane, rezolvă reclamaţiile şi sesizările cetăţenilor, receptează problemele populaţiei şi împreună cu instituţiile abilitate stabilesc măsuri pentru rezolvarea acestora;
 • să-şi perfecţioneze abilităţile fizice şi în ceea ce priveşte mânuirea şi folosirea armamentului din dotare, să participe nemijlocit la şedinţele de instruire organizate de instituţie în acest scop şi să obţină cel puţin calificativul „satisfăcător” la testele finale de evaluare;
 • identifică punctele sensibile din zona de competenţă şi face propuneri pentru normalizarea situaţiei printr-o prezenţă mai activă a poliţiştilor locali;
 • să se prezinte la serviciu în ţinuta corespunzătoare;
 • să se prezinte la locul de muncă, în caz de alarmă de exerciţiu sau de intervenţie, conform Planului de alarmare;
 • să nu introducă şi să nu consume băuturi alcoolice în timpul şi/sau în afara orelor de program în incinta unităţii şi să nu se prezinte la serviciu sub influenţa acestora;
 • întocmeşte în scris raportul de activitate, zilnic sau ori de câte ori este nevoie şi îl prezintă şefului;
 • raportează în regim de urgenţă evenimentele şefului ierarhic;
 • răspunde în faţa şefilor ierarhici de realitatea datelor înscrise în raportări;
 • să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
 • să nu părăsească zona sa de competenţă stabilită prin buletinul posturilor, fără acordul şefului nemijlocit;
 • răspunde şi intervine la solicitările dispeceratului;
 • respectă programul de lucru;
 • respectă procedurile de lucru aprobate de către conducătorul instituţiei;
 • răspunde disciplinar, material sau contravenţional, după caz, pentru neexecutarea la termenele stabilite sau îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu;
 • este obligat să respecte secretul şi confidenţialitatea activităţii sale în condiţiile legii;
 • este obligat să respecte confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi să nu le furnizeze nimănui fără aprobarea conducerii instituţiei;
 • este obligat să nu scoată din instituţie niciun fel de înscris, copie sau original, fără aprobarea conducerii instituţiei;
 • respectă, în condiţiile legii, normele de tehnică a securităţii muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor la locul de muncă;
 • răspunde de păstrarea şi utilizarea în condiţiile tehnice specifice a dotărilor serviciului/biroului;
 • aplică și răspunde de Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6,  la nivelul serviciului/biroului;
 • sprijină şeful de birou/serviciu în realizarea operaţiunii de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 • sprijină şeful de birou/serviciu în identificarea şi evaluare factorilor de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 • face propuneri pentru elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii compartimentului conform cadrului procedural, pe care le înaintează şefului de serviciu;
 • aduce la îndeplinire dispoziţiile superiorilor sau motivează în scris neexecutarea acestora dacă le consideră nelegale;
 • să respecte prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern al Direcţiei Generale de Poliţie Locală;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, conform competenţelor profesionale.

Serviciul 2 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Bibliografie examen

 1. Constituția României, republicată;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 - 86, art. 115;
 5. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 8. H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 9. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată;
 10. Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată;
 11. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;
 12. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.
 14. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Atribuțiile postului prevăzute în fișa postului - polițist local, cls. III, grad profesional superior - Serviciul 2 Ordine Publică, Pază și Proximitate:

 • acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al Sectorului 6, pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
 • menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al Sectorului 6, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea Sectorului 6 sau a altor instituţii/servicii publice de interes local;
 • participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 • acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 • asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6, din instituţiile sau serviciile publice de interes local, la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
 • participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 • participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 • acordă, pe teritoriul Sectorului 6 sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;
 • execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
 • cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 • asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
 • intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
 • acţionează, în condiţiile prevederilor legale, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
 • participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
 • în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei,  identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
 • verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor Sectorului 6, legate de problemele specifice serviciului;
 • asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea/administrarea Sectorului 6 sau a autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local;
 • verifică, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;
 • asigură respectarea prevederilor legale privind accesul în obiective şi regulilor stabilite în planurile de pază;
 • supraveghează ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;
 • nu părăseşte postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute în consemnul postului;
 • verifică obiectivul încredinţat spre pază, cu privire la existenţa unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sesizează organele competente;
 • face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale. Fiecare situaţie în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgenţă ierarhic. De îndată ce va fi posibil, raportul se întocmeşte în scris. Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane, fapta se comunică de îndată procurorului competent, potrivit legii; 
 • intervine împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora;
 • comunică în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;
 • conduc la sediul structurii locale a Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
 • sprijină Poliţia Română în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;
 • legitimează persoanele care au încălcat dispoziţiile legale ori despre care are indicii că se pregătesc să comită sau au comis o faptă ilicită;
 • solicită sprijinul cetăţenilor pentru urmărirea, prinderea, identificarea şi conducerea la unităţile teritoriale ale poliţiei a persoanelor care au comis fapte penale;
 • raportează în regim de urgenţă evenimentele şefului ierarhic;
 • consiliează cetăţenii care fac parte din categoriile cu grad înalt de risc din punct de vedere al victimizării;
 • mediază şi rezolvă amiabil conflicte interumane, rezolvă reclamaţiile şi sesizările cetăţenilor, receptează problemele populaţiei şi împreună cu instituţiile abilitate stabilesc măsuri pentru rezolvarea acestora;
 • să-şi perfecţioneze abilităţile fizice şi în ceea ce priveşte mânuirea şi folosirea armamentului din dotare, să participe nemijlocit la şedinţele de instruire organizate de instituţie în acest scop şi să obţină cel puţin calificativul „satisfăcător” la testele finale de evaluare;
 • identifică punctele sensibile din zona de competenţă şi face propuneri pentru normalizarea situaţiei printr-o prezenţă mai activă a poliţiştilor locali;
 • să se prezinte la serviciu în ţinuta corespunzătoare;
 • să se prezinte la locul de muncă, în caz de alarmă de exerciţiu sau de intervenţie, conform Planului de alarmare;
 • să nu introducă şi să nu consume băuturi alcoolice în timpul şi/sau în afara orelor de program în incinta unităţii şi să nu se prezinte la serviciu sub influenţa acestora;
 • întocmeşte în scris raportul de activitate, zilnic sau ori de câte ori este nevoie şi îl prezintă şefului;
 • raportează în regim de urgenţă evenimentele şefului ierarhic;
 • răspunde în faţa şefilor ierarhici de realitatea datelor înscrise în raportări;
 • să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
 • să nu părăsească zona sa de competenţă stabilită prin buletinul posturilor, fără acordul şefului nemijlocit;
 • răspunde şi intervine la solicitările dispeceratului;
 • respectă programul de lucru;
 • respectă procedurile de lucru aprobate de către conducătorul instituţiei;
 • răspunde disciplinar, material sau contravenţional, după caz, pentru neexecutarea la termenele stabilite sau îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu;
 • este obligat să respecte secretul şi confidenţialitatea activităţii sale în condiţiile legii;
 • este obligat să respecte confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi să nu le furnizeze nimănui fără aprobarea conducerii instituţiei;
 • este obligat să nu scoată din instituţie niciun fel de înscris, copie sau original, fără aprobarea conducerii instituţiei;
 • respectă, în condiţiile legii, normele de tehnică a securităţii muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor la locul de muncă;
 • răspunde de păstrarea şi utilizarea în condiţiile tehnice specifice a dotărilor serviciului/biroului;
 • aplică și răspunde de Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6,  la nivelul serviciului/biroului;
 • sprijină şeful de birou/serviciu în realizarea operaţiunii de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 • sprijină şeful de birou/serviciu în identificarea şi evaluare factorilor de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 • face propuneri pentru elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii compartimentului conform cadrului procedural, pe care le înaintează şefului de serviciu;
 • aduce la îndeplinire dispoziţiile superiorilor sau motivează în scris neexecutarea acestora dacă le consideră nelegale;
 • să respecte prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern al Direcţiei Generale de Poliţie Locală;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, conform competenţelor profesionale.

Serviciul 4 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Bibliografie examen

 1. Constituția României, republicată;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 - 86, art. 115;
 5. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 8. H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 9. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată;
 10. Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată;
 11. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;
 12. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.
 14. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Atribuțiile postului prevăzute în fișa postului - polițist local, cls. I, grad profesional principal - Serviciul 4 Ordine Publică, Pază și Proximitate:

 • acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al Sectorului 6, pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
 • menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al Sectorului 6, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea Sectorului 6 sau a altor instituţii/servicii publice de interes local;
 • participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 • acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 • asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6, din instituţiile sau serviciile publice de interes local, la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
 • participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 • participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 • acordă, pe teritoriul Sectorului 6 sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;
 • execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
 • cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 • asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
 • intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
 • acţionează, în condiţiile prevederilor legale, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
 • participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
 • în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei,  identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
 • verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor Sectorului 6, legate de problemele specifice serviciului;
 • asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea/administrarea Sectorului 6 sau a autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local;
 • verifică, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;
 • asigură respectarea prevederilor legale privind accesul în obiective şi regulilor stabilite în planurile de pază;
 • supraveghează ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;
 • nu părăseşte postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute în consemnul postului;
 • verifică obiectivul încredinţat spre pază, cu privire la existenţa unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sesizează organele competente;
 • face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale. Fiecare situaţie în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgenţă ierarhic. De îndată ce va fi posibil, raportul se întocmeşte în scris. Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane, fapta se comunică de îndată procurorului competent, potrivit legii; 
 • intervine împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora;
 • comunică în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;
 • conduc la sediul structurii locale a Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
 • sprijină Poliţia Română în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;
 • legitimează persoanele care au încălcat dispoziţiile legale ori despre care are indicii că se pregătesc să comită sau au comis o faptă ilicită;
 • solicită sprijinul cetăţenilor pentru urmărirea, prinderea, identificarea şi conducerea la unităţile teritoriale ale poliţiei a persoanelor care au comis fapte penale;
 • raportează în regim de urgenţă evenimentele şefului ierarhic;
 • consiliează cetăţenii care fac parte din categoriile cu grad înalt de risc din punct de vedere al victimizării;
 • mediază şi rezolvă amiabil conflicte interumane, rezolvă reclamaţiile şi sesizările cetăţenilor, receptează problemele populaţiei şi împreună cu instituţiile abilitate stabilesc măsuri pentru rezolvarea acestora;
 • să-şi perfecţioneze abilităţile fizice şi în ceea ce priveşte mânuirea şi folosirea armamentului din dotare, să participe nemijlocit la şedinţele de instruire organizate de instituţie în acest scop şi să obţină cel puţin calificativul „satisfăcător” la testele finale de evaluare;
 • identifică punctele sensibile din zona de competenţă şi face propuneri pentru normalizarea situaţiei printr-o prezenţă mai activă a poliţiştilor locali;
 • să se prezinte la serviciu în ţinuta corespunzătoare;
 • să se prezinte la locul de muncă, în caz de alarmă de exerciţiu sau de intervenţie, conform Planului de alarmare;
 • să nu introducă şi să nu consume băuturi alcoolice în timpul şi/sau în afara orelor de program în incinta unităţii şi să nu se prezinte la serviciu sub influenţa acestora;
 • întocmeşte în scris raportul de activitate, zilnic sau ori de câte ori este nevoie şi îl prezintă şefului;
 • raportează în regim de urgenţă evenimentele şefului ierarhic;
 • răspunde în faţa şefilor ierarhici de realitatea datelor înscrise în raportări;
 • să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
 • să nu părăsească zona sa de competenţă stabilită prin buletinul posturilor, fără acordul şefului nemijlocit;
 • răspunde şi intervine la solicitările dispeceratului;
 • respectă programul de lucru;
 • respectă procedurile de lucru aprobate de către conducătorul instituţiei;
 • răspunde disciplinar, material sau contravenţional, după caz, pentru neexecutarea la termenele stabilite sau îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu;
 • este obligat să respecte secretul şi confidenţialitatea activităţii sale în condiţiile legii;
 • este obligat să respecte confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi să nu le furnizeze nimănui fără aprobarea conducerii instituţiei;
 • este obligat să nu scoată din instituţie niciun fel de înscris, copie sau original, fără aprobarea conducerii instituţiei;
 • respectă, în condiţiile legii, normele de tehnică a securităţii muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor la locul de muncă;
 • răspunde de păstrarea şi utilizarea în condiţiile tehnice specifice a dotărilor serviciului/biroului;
 • aplică și răspunde de Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6,  la nivelul serviciului/biroului;
 • sprijină şeful de birou/serviciu în realizarea operaţiunii de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 • sprijină şeful de birou/serviciu în identificarea şi evaluare factorilor de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 • face propuneri pentru elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii compartimentului conform cadrului procedural, pe care le înaintează şefului de serviciu;
 • aduce la îndeplinire dispoziţiile superiorilor sau motivează în scris neexecutarea acestora dacă le consideră nelegale;
 • să respecte prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern al Direcţiei Generale de Poliţie Locală;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, conform competenţelor profesionale.
 • sprijină şeful de serviciu în activităţile de pregătire, organizare şi coordonare a misiunilor primite;
 • îndeplineşte atribuţiile de îndrumător pentru poliţiştii locali debutanţi;

Pentru înscrierea la examenul de promovare în grad profesional şi pentru alte informaţii legate de modul de desfăşurare al acestuia, candidaţii se vor adresa Serviciului Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, șos. Orhideelor nr. 2d, Sector 6 - telefon 021/413.17.38.

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6

Serviciul 1 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Având în vedere prevederile art. 40 alin. 1 lit. a) şi art. 50 alin. 1 şi 2 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Serviciul/Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

Dumitru Costin Alexandru

Polițist local, clasa I, grad profesional principal

Serviciul 1 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Admis

2.

Sefcenco Marius Iulian

Polițist local, clasa I, grad profesional superior

Serviciul 1 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Admis

3.

Miu Lenuța

Polițist local, clasa III, grad profesional principal

Serviciul 1 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Admis

 • Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 04.12.2018, ora 10.00  (prezența la 09.45) la sediul D.G.P.L. Sector 6 din șos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.
 • Candidații nemulțumiți pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului selecţiei dosarelor, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor - Serviciul   Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.
 • Afișat astăzi, 28.11.2018 ora 14.00, la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din șos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6 și pe pagina de internet a instituției.

 

Serviciul 2 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Având în vedere prevederile art. 40 alin. 1 lit. a) şi art. 50 alin. 1 şi 2 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Serviciul/Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

Popa Georgeta

Polițist local, clasa III, grad profesional superior

  Serviciul 2 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Admis

2.

Stângaciu George Florian

Polițist local, clasa III, grad profesional superior

Serviciul 2 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Admis

 • Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 04.12.2018, ora 10.00  (prezența la 09.45) la sediul D.G.P.L. Sector 6 din șos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.
 • Candidații nemulțumiți pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului selecţiei dosarelor, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor - Serviciul   Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.
 • Afișat astăzi, 28.11.2018 ora 14.00, la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din șos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6 și pe pagina de internet a instituției.

 

Serviciul 4 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Având în vedere prevederile art. 40 alin. 1 lit. a) şi art. 50 alin. 1 şi 2 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Serviciul/Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

Stoian Florin

Polițist local, clasa I, gradul profesional principal

  Serviciul 4 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Admis

 • Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 04.12.2018, ora 10.00  (prezența la 09.45) la sediul D.G.P.L. Sector 6 din șos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.
 • Candidații nemulțumiți pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului selecţiei dosarelor, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor - Serviciul   Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.
 • Afișat astăzi, 28.11.2018 ora 14.00, la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din șos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6 și pe pagina de internet a instituției.

 

Serviciul Financiar - Contabilitate

Având în vedere prevederile art. 40 alin. 1) lit. a) şi art. 50 alin. 1) şi (2) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Serviciul/Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

Iordache - Tănase Iuliana Alina

Consilier, cls. I, grad profesional superior

Serviciul Financiar - Contabilitate

Admis

 • Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 04.12.2018, ora 10.00  (prezența la 09.45) la sediul D.G.P.L. Sector 6 din șos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.
 • Candidații nemulțumiți pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului selecţiei dosarelor, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor - Serviciul   Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.
 • Afișat astăzi, 28.11.2018 ora 14.00, la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din șos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6 și pe pagina de internet a instituției.

 

Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal

Având în vedere prevederile art. 40 alin. 1 lit. a) şi art. 50 alin. 1 şi 2 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Serviciul/Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

Băescu Adelina Clara Cristina

Polițist local, clasa I, grad profesional principal

Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal

Admis

2.

Bărăgan Nicolae

Polițist local, clasa I, grad profesional principal

Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal

Admis

 • Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 04.12.2018, ora 10.00  (prezența la 09.45) la sediul D.G.P.L. Sector 6 din șos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.
 • Candidații nemulțumiți pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului selecţiei dosarelor, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor - Serviciul   Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.
 • Afișat astăzi, 28.11.2018 ora 14.00, la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din șos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6 și pe pagina de internet a instituției.

 

Serviciul Circulație, Biroul Fluidizare, Proximitate

Având în vedere prevederile art. 40 alin. 1 lit. a) şi art. 50 alin. 1 şi 2 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Serviciul/Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

Marin Valer Daniel

Polițist local, clasa I, grad profesional principal

Serviciul Circulație

Admis

2.

Șerban Ciprian Cătălin

Polițist local, clasa I, grad profesional principal

Biroul Fluidizare, Proximitate

Admis

 • Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 04.12.2018, ora 10.00  (prezența la 09.45) la sediul D.G.P.L. Sector 6 din șos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.
 • Candidații nemulțumiți pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului selecţiei dosarelor, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor - Serviciul   Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.
 • Afișat astăzi, 28.11.2018 ora 14.00, la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din șos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6 și pe pagina de internet a instituției.

 

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6

Serviciul 1 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

Dumitru Costin Alexandru

80,00 puncte

Admis

2.

Sefcenco Marius Iulian

70,00 puncte

Admis

3.

Miu Lenuța

80,00 puncte

Admis

NOTĂ: Având în vedere eroarea materială de la  întrebarea 20 comisia a hotărât acordarea punctajului maxim pentru aceasta tuturor candidaților indiferent de răspunsul formulat de aceștia.

 • Candidații declarați admiși vor susține interviul în data de 07.12.2018, ora 10.00 la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.
 • Candidații nemulțumiți de rezultatului probei scrise pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului probei scrise, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.

Afișat astăzi, 04.12.2018, ora 16.00 la sediul  Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6 și pe pagina de internet a instituției. 

 

Serviciul 2 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

Popa Georgeta

80,00 puncte

Admis

2.

Stângaciu George Florian

75,00 puncte

Admis

NOTĂ: Având în vedere eroarea materială de la  întrebarea 20 comisia a hotărât acordarea punctajului maxim pentru aceasta tuturor candidaților indiferent de răspunsul formulat de aceștia.

 • Candidații declarați admiși vor susține interviul în data de 07.12.2018, ora 10.00 la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.
 • Candidații nemulțumiți de rezultatului probei scrise pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului probei scrise, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.

Afișat astăzi, 04.12.2018, ora 16.00 la sediul  Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6 și pe pagina de internet a instituției. 

 

Serviciul 4 Ordine Publică, Pază și Proximitate, Direcția Ordine Publică

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

Stoian Florin

75,00 puncte

Admis

NOTĂ: Având în vedere eroarea materială de la  întrebarea 20 comisia a hotărât acordarea punctajului maxim pentru aceasta tuturor candidaților indiferent de răspunsul formulat de aceștia.

 • Candidații declarați admiși vor susține interviul în data de 07.12.2018, ora 10.00 la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.
 • Candidații nemulțumiți de rezultatului probei scrise pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului probei scrise, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.

Afișat astăzi, 04.12.2018, ora 16.00 la sediul  Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6 și pe pagina de internet a instituției.

 

Serviciul Circulație
Biroul Fluidizare, Proximitate

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

Marin Valer Daniel

80,00 puncte

Admis

2.

Șerban Ciprian Cătălin

75,00 puncte

Admis

NOTĂ: Având în vedere eroarea materială de la  întrebarea 20 comisia a hotărât acordarea punctajului maxim pentru aceasta tuturor candidaților indiferent de răspunsul formulat de aceștia.

 • Candidații declarați admiși vor susține interviul în data de 07.12.2018, ora 10.00 la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.
 • Candidații nemulțumiți de rezultatului probei scrise pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului probei scrise, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.

Afișat astăzi, 04.12.2018, ora 16.00 la sediul  Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6 și pe pagina de internet a instituției. 

 

Serviciul Financiar - Contabilitate

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

Iorache - Tănase Iuliana Alina

90,00 puncte

Admis

NOTĂ: Având în vedere eroarea materială de la  întrebarea 20 comisia a hotărât acordarea punctajului maxim pentru aceasta tuturor candidaților indiferent de răspunsul formulat de aceștia.

 • Candidații declarați admiși vor susține interviul în data de 07.12.2018, ora 10.00 la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.
 • Candidații nemulțumiți de rezultatului probei scrise pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului probei scrise, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.

Afișat astăzi, 04.12.2018, ora 16.00 la sediul  Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6 și pe pagina de internet a instituției.  

 

Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

Băescu Adelina Clara Cristina

85,00 puncte

Admis

2.

Bărăgan Nicolae

85,00 puncte

Admis

NOTĂ: Având în vedere eroarea materială de la  întrebarea 20 comisia a hotărât acordarea punctajului maxim pentru aceasta tuturor candidaților indiferent de răspunsul formulat de aceștia.

 • Candidații declarați admiși vor susține interviul în data de 07.12.2018, ora 10.00 la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.
 • Candidații nemulțumiți de rezultatului probei scrise pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului probei scrise, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.

Afișat astăzi, 04.12.2018, ora 16.00 la sediul  Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6 și pe pagina de internet a instituției. 

Rezultatul interviului la examenul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 în data de 07.12.2018

Serviciul 1 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Având în vedere  prevederile art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Punctajul
interviului

Rezultatul
interviului

1.

Dumitru Costin Alexandru

50,00

Admis

2.

Sefcenco Marius Iulian

80,00

Admis

3.

Miu Lenuța

73,33

Admis

Notă

 • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la interviu pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform  art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.
 • Afișat astăzi, 07.12.2018, ora 14.00 la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, Șos  Orhideelor nr. 2d Sector 6 și pe pagina de internet a instituției.

 

Serviciul 2 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Având în vedere  prevederile art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Punctajul
interviului

Rezultatul
interviului

1.

Popa Georgeta

60,00

Admis

2.

Stângaciu George Florian

60,00

Admis

Notă

 • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la interviu pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform  art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.
 • Afișat astăzi, 07.12.2018, ora 14.00 la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, Șos  Orhideelor nr. 2d Sector 6 și pe pagina de internet a instituției.

 

Serviciul 4 Ordine Publică, Pază și Proximitate, Direcția Ordine Publică

Având în vedere  prevederile art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Punctajul
interviului

Rezultatul
interviului

1.

Stoian Florin

51,66

Admis

Notă

 • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la interviu pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform  art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.
 • Afișat astăzi, 07.12.2018, ora 14.00 la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, Șos  Orhideelor nr. 2d Sector 6 și pe pagina de internet a instituției.

 

Serviciul Circulație Biroul Fluidizare, Proximitate

Având în vedere  prevederile art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Punctajul
interviului

Rezultatul
interviului

1.

Marin Valer Daniel

80,00

Admis

2.

Șerban Ciprian Cătălin

90,00

Admis

Notă

 • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la interviu pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform  art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.
 • Afișat astăzi, 07.12.2018, ora 14.00 la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, Șos  Orhideelor nr. 2d Sector 6 și pe pagina de internet a instituției.

 

Serviciul Financiar - Contabilitate

Având în vedere  prevederile art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Punctajul
interviului

Rezultatul
interviului

1.

Iordache - Tănase Iuliana Alina

85,00

Admis

Notă

 • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la interviu pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform  art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.
 • Afișat astăzi, 07.12.2018, ora 14.00 la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, Șos  Orhideelor nr. 2d Sector 6 și pe pagina de internet a instituției.

 

Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal

Având în vedere  prevederile art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Punctajul
interviului

Rezultatul
interviului

1.

Băescu Adelina Clara Cristina

73,00

Admis

2.

Bărăgan Nicolae

70,00

Admis

Notă

 • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la interviu pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform  art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.
 • Afișat astăzi, 07.12.2018, ora 14.00 la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, Șos  Orhideelor nr. 2d Sector 6 și pe pagina de internet a instituției.

 

CENTRALIZATORUL NOMINAL al rezultatelor finale la examenul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 în data de 04.12.2018

Serviciul 1 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Nr.
crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj
proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Rezultatul
final

1.

Miu Lenuța

80,00 puncte

73,33 puncte

153,33 puncte

Admis

2.

Sefcenco Marius Iulian

70,00 puncte

80,00 puncte

150,00 puncte

Admis

3.

Dumitru Costin Alexandru

80,00 puncte

50,00 puncte

130,00 puncte

Admis

Afișat astăzi, 10.12.2018, la sediul  Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6 și pe pagina de internet a instituției.   

                                                                 

Serviciul 2 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Nr.
crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj
proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Rezultatul
final

1.

Popa Georgeta

80,00 puncte

60,00 puncte

140,00 puncte

Admis

2.

Stângaciu George Florian

75,00 puncte

60,00 puncte

135,00 puncte

Admis

Afișat astăzi, 10.12.2018, la sediul  Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6 și pe pagina de internet a instituției.                        

 

Serviciul 4 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Nr.
crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj
proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Rezultatul
final

1.

Stoian Florin

75,00 puncte

51,66 puncte

126,66 puncte

Admis

Afișat astăzi, 10.12.2018, la sediul  Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6 și pe pagina de internet a instituției.           

 

Serviciul Financiar - Contabilitate

Nr.
crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj
proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Rezultatul
final

1.

Iordache - Tănase Iuliana Alina

90,00 puncte

85,00 puncte

175,00 puncte

Admis

Afișat astăzi, 10.12.2018, la sediul  Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6 și pe pagina de internet a instituției.                                                                    

 

Serviciul Circulație
Biroul Fluidizare, Proximitate

Nr.
crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj
proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Rezultatul
final

1.

Șerban Ciprian Cătălin

75,00 puncte

90,00 puncte

165,00 puncte

Admis

2.

Marin Valer Daniel

80,00 puncte

80,00 puncte

160,00 puncte

Admis

Afișat astăzi, 10.12.2018, la sediul  Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6 și pe pagina de internet a instituției. 

 

Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal

Nr.
crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj
proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Rezultatul
final

1.

Băescu Adelina Clara Cristina

85,00 puncte

73,00 puncte

158,00 puncte

Admis

2.

Bărăgan Nicolae

85,00 puncte

70,00 puncte

155,00 puncte

Admis

Afișat astăzi, 10.12.2018, la sediul  Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6 și pe pagina de internet a instituției.