Examen de promovare în gradul profesional imediat superior

Data publicării: Joi, 5 nov 2020

Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile legale în acest sens, respectiv:

 • 4 funcții publice specifice de polițist local clasa I, grad profesional superior – Serviciul 1 Ordine Publică, Pază și Proximitate;
 • 3 funcții publice specifice de polițist local clasa I, grad profesional principal – Serviciul 1 Ordine Publică, Pază și Proximitate;
 • 1 funcție publică specifică de polițist local clasa III, grad profesional principal – Serviciul 2 Ordine Publică, Pază și Proximitate;
 • 1 funcție publică specifică de polițist local clasa I, grad profesional superior – Serviciul 2 Ordine Publică, Pază și Proximitate;
 • 2 funcții publice specifice de polițist local clasa I, grad profesional principal – Biroul 2 Proximitate;
 • 3 funcții publice specifice de polițist local clasa I, grad profesional principal – Serviciul 3 Ordine Publică, Pază și Proximitate;
 • 4 funcții publice specifice de polițist local clasa I, grad profesional principal – Serviciul 4 Ordine Publică, Pază și Proximitate;
 • 1 funcție publică specifică de polițist local clasa I, grad profesional superior – Serviciul 4 Ordine Publică, Pază și Proximitate;
 • 3 funcții publice specifice de polițist local clasa I, grad profesional principal – Serviciul Dispecerat, Monitorizare și Armurier;
 • 1 funcție publică specifică de polițist local clasa I, grad profesional principal – Biroul Monitorizare Video;
 • 1 funcție publică specifică de polițist local clasa I, grad profesional superior – Biroul Monitorizare Video;
 • 2 funcții publice specifice de polițist local clasa I, grad profesional principal – Serviciul Transport Operativ Logistică;
 • 1 funcție publică specifică de polițist local clasa I, grad profesional principal – Biroul Tehnică Operativă;
 • 1 funcție publică specifică de polițist local clasa I, grad profesional superior – Serviciul Circulație;
 • 2 funcții publice specifice de polițist local clasa I, grad profesional principal – Serviciul Circulație;
 • 1 funcție publică specifică de polițist local clasa I, grad profesional superior – Biroul Fluidizare, Proximitate;
 • 1 funcție publică specifică de polițist local clasa I, grad profesional principal – Biroul Intervenții;
 • 3 funcții publice specifice de polițist local clasa I, grad profesional superior – Biroul Intervenții;
 • 2 funcții publice specifice de polițist local clasa I, grad profesional superior – Biroul Evidența Persoanelor și Contravenții;
 • 1 funcție publică specifică de polițist local clasa I, grad profesional superior – Serviciul Protecția Mediului;
 • 2 funcții publice specifice de polițist local clasa I, grad profesional principal – Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal;
 • 1 funcție publică specifică de polițist local clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Inspecție.

Desfășurarea examenului

 • Proba scrisă - 09 decembrie 2020.
 • Interviul - data și ora vor fi comunicate ulterior.

Locația de desfășurare a probei scrise

 • sediul D.G.P.L. Sector 6 str. Hanul Ancuței nr. 4  ora 09.00 pentru Serviciul 1 Ordine Publică, Pază și Proximitate și Serviciul 3 Ordine Publică, Pază și Proximitate;
 • sediul D.G.P.L. Sector 6 str. Hanul Ancuței nr. 4 ora 11.00 pentru Serviciul 2 Ordine Publică, Pază și Proximitate, Biroul 2 Proximitate și Serviciul 4 Ordine Publică, Pază și Proximitate;
 • sediul D.G.P.L. Sector 6 șos. Orhideelor nr. 2d ora 09.00 pentru Serviciul Dispecerat, Monitorizare și Armurier, Biroul Monitorizare Video, Serviciul Transport Operativ Logistică, Biroul Tehnică Operativă și Biroul Evidența Persoanelor și Contravenții;
 • sediul D.G.P.L. Sector 6 șos. Orhideelor nr. 2d ora 11.00 pentru Serviciul Circulație, Biroul Fluidizare, Proximitate, Biroul Intervenții, Serviciul Protecția Mediului, Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal și Compartimentul Inspecție.

Dosarul de înscriere

Se depune în termen de 20 de zile de la data afișării prezentului anunț privind organizarea examenului, respectiv în perioada 06.11.2020 – 25.11.2020.

Dosarul de înscriere depus de către candidați la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, va conține în mod obligatoriu:

 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 • adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
 • formularul de înscriere.

Selecţia dosarelor

Selecţia dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 26.11.2020 – 04.12.2020 şi rezultatul acesteia se va afişa la sediul instituției și pe pagina de internet www.politia6.ro.

Condiţii pentru examenul de promovare  în grad profesional

Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 479 alin. (1) lit. a), c) și d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6

Serviciul 1 Ordine Publică, Pază și Proximitate, Serviciul 2 Ordine Publică, Pază și Proximitate, Biroul 2 Proximitate, Serviciul 3 Ordine Publică, Pază și Proximitate, Serviciul 4 Ordine Publică, Pază și Proximitate

 1. Constituția României, republicată;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 4. H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 5. Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
 8. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Serviciul Dispecerat, Monitorizare și Armurier, Biroul Monitorizare Video, Serviciul Transport Operativ Logistică, Biroul Tehnică Operativă și Biroul Evidența Persoanelor și Contravenții

 1. Constituția României, republicată;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 4. H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 5. Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. O.U.G. nr. 97/2005 privind evidență, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 9. H.G. nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
 11. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 15. H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind normele de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, cu modificările şi completările ulterioare;
 16. H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București, cu modificările şi completările ulterioare;
 17. H.C.G.M.B. nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București, cu modificările şi completările ulterioare.

Serviciul Circulație, Biroul Fluidizare, Proximitate, Biroul Intervenții

 1. Constituția României, republicată;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 4. H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 5. Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 11. H.G. nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 12. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Serviciul Protecția Mediului

 1. Constituția României, republicată;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 5. Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritorial, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;
 10. O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind normele de salubrizare și igienizare ale Municipiului București;
 13. H.C.G.M.B. nr. 180/2017 privind instituirea unor obligații și răspunderi ce revin instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire a locuințelor și înfrumusețarea acestora;
 14. H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București;
 15. H.C.G.M.B. nr. 205/2009 privind aprobarea Brevetului Verde pentru execuția lucrărilor de construcții pe teritoriul Municipiului București;
 16. H.C.L. Sector 6 nr. 197/2017privind efectuarea operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare a autovehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza administrativă a Sectorului 6;
 17. H.C.L. Sector 6 nr. 222/2016 privind staţionarea vehiculelor şi remorcilor pe spaţiile verzi aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 6

Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal

 1. Constituția României, republicată;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 5. Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 9.  Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
 11. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. H.C.G.M.B. nr. 180/2017 privind instituirea unor obligații și răspunderi ce revin instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire a locuințelor și înfrumusețarea acestora.

Compartimentul Inspecție

 1. Constituția României, republicată;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 5. Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
 9. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Ordinul nr. 2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
 11. H.G. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice;
 12. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru înscrierea la examenul de promovare în grad profesional şi pentru alte informaţii legate de modul de desfăşurare al acestuia, candidaţii se vor adresa Serviciului Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, șos. Orhideelor nr. 2d, Sector 6 - telefon 021/413.17.38.

Persoane de contact:

Dumitrescu Camelia – consilier, Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.
Neagu Oana - consilier, Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.
Muscalu Ioana Luminița – consilier, Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.

 

SELECȚIA DOSARELOR

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 în data de 09.12.2020

Serviciul 1 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Nr.
crt.

Numărul de  înregistrare

Funcţia publică

   Rezultatul selecţiei
dosarelor   

1.

A19305

polițist local, clasa I, grad profesional superior

           Admis

2.

A19718

polițist local, clasa I, grad profesional superior

Admis

3.

A19397

polițist local, clasa I, grad profesional principal

Admis

4.

A19441

polițist local, clasa I, grad profesional superior

Admis

5.

A19242

polițist local, clasa I, grad profesional superior

Admis

6.

A19247

polițist local, clasa I, grad profesional principal

Admis

7.

A19151

polițist local, clasa I, grad profesional principal

Admis

Serviciul 2 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Nr. crt.

Numărul de înregistrare

Funcţia publică

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

A20204

polițist local, clasa III, grad profesional principal

Admis

2.

A19440

polițist local, clasa I, grad profesional superior

Admis

Biroul 2 Proximitate

Nr. crt.

Numărul de înregistrare

Funcţia publică

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

A19772

polițist local, clasa I, grad profesional principal

Admis

2.

A19836

polițist local, clasa I, grad profesional principal

Admis

Serviciul 3 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Nr. crt.

Numărul de înregistrare

Funcţia publică

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

A19841

polițist local, clasa I, grad profesional principal

Admis

2.

A19564

polițist local, clasa I, grad profesional principal

Admis

3.

A19622

polițist local, clasa I, grad profesional principal

Admis

Serviciul 4 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Nr. crt.

Numărul de înregistrare

Funcţia publică

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

A19186

polițist local, clasa I, grad profesional principal

Admis

2.

A19260

polițist local, clasa I, grad profesional principal

Admis

3.

A19509

polițist local, clasa I, grad profesional principal

Admis

4.

A19089

polițist local, clasa I, grad profesional superior

Admis

5.

A19531

polițist local, clasa I, grad profesional principal

Admis

Candidații declarați admiși de la Serviciul 1 Ordine Publică, Pază și Proximitate și Serviciul 3 Ordine Publică, Pază și Proximitate vor susține proba scrisă în data de 09.12.2020, ora 09.00 la sediul D.G.P.L. Sector 6 din strada Hanul Ancuței nr. 4 - Sector 6.

Candidații declarați admiși de la Serviciul 2 Ordine Publică, Pază și Proximitate, Biroul 2 Proximitate și Serviciul 4 Ordine Publică, Pază și Proximitate vor susține proba scrisă în data de 09.12.2020, ora 11.00 la sediul D.G.P.L. Sector 6 din strada Hanul Ancuței nr. 4 - Sector 6.

Candidații nemulțumiți pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului selecției dosarelor, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Afișat astăzi, 04.12.2020 ora 09.30, la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din șos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 în data de 09.12.2020

Serviciul Circulaţie

Nr. crt.

Număr de înregistrare

Funcţia publică

Serviciul/Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

A19540

polițist local, cls. I, grad profesional principal

  Serviciul Circulaţie

Admis

2.

A19245

polițist local, cls. I, grad profesional principal

  Serviciul Circulaţie

Admis

Biroul Fluidizare Proximitate

Nr. crt.

Număr de înregistrare

Funcţia publică

Serviciul/Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

A 19538

polițist local, cls. I, grad profesional superior

Biroul Fluidizare Proximitate

Admis

Biroul Intervenții

Nr. crt.

Număr de înregistrare

Funcţia publică

Serviciul/Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

A19048

polițist local, cls. I, grad profesional principal

Biroul Intervenții

Admis

2.

A19102

polițist local, cls. I, grad profesional superior

Biroul Intervenții

Admis

3.

A19275

polițist local, cls. I, grad profesional superior

Biroul Intervenții

Admis

4.

A19116

polițist local, cls. I, grad profesional superior

Biroul Intervenții

Admis

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 09.12.2020, ora 11.00 la sediul D.G.P.L. Sector 6 din Șos. Orhideelor nr. 2 d - Sector 6.

Candidații nemulțumiți pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului selecţiei dosarelor, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Afișat astăzi, 04.12.2020 ora 09.30, la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din șos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 în data de 09.12.2020  

Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal

Nr. crt.

Număr înregistrare dosar înscriere

Funcţia publică

Serviciul/Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

A20035

polițist local, cls. I, grad profesional principal

Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal

Admis

2.

A19699

polițist local, cls. I, grad profesional principal

Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal

Admis

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 09.12.2020, ora 11.00 la sediul D.G.P.L. Sector 6 din Șos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.

Candidații nemulțumiți pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului selecţiei dosarelor, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Afișat astăzi, 04.12.2020 ora 9.30, la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Șos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 în data de 09.12.2020

Serviciul Dispecerat, Monitorizare și Armurier

Nr. crt.

Număr de înregistrare

Funcţia publică

Serviciul/Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

A19362

polițist local, cls. I, grad profesional principal

Serviciul Dispecerat, Monitorizare și Armurier

 

Admis

2.

A19526

polițist local, cls. I, grad profesional principal

  Serviciul Dispecerat, Monitorizare și Armurier

 

Admis

3.

A19527

polițist local, cls. I, grad profesional principal

Serviciul Dispecerat, Monitorizare și Armurier

 
Admis

Biroul Monitorizare Video

Nr. crt.

Număr de înregistrare

Funcţia publică

Serviciul/Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

A19265

polițist local, cls. I, grad profesional principal

Biroul Monitorizare Video

Admis

2.

A19088

polițist local, cls. I, grad profesional superior

  Biroul Monitorizare Video

Admis

Serviciul Transport Operativ Logistică

Nr. crt.

Număr de înregistrare

Funcţia publică

Serviciul/Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

A19243

polițist local, cls. I, grad profesional principal

Serviciul Transport Operativ Logistică

Admis

2.

A19244

polițist local, cls. I, grad profesional principal

Serviciul Transport Operativ Logistică

Admis

Biroul Tehnică Operativă

Nr. crt.

Număr de înregistrare

Funcţia publică

Serviciul/Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

A19271

polițist local, cls. I, grad profesional principal

Biroul Tehnică
Operativă

Admis

Biroul Evidența Persoanelor și Contravenții

Nr. crt.

Număr de înregistrare

Funcţia publică

Serviciul/Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

A19942

polițist local, cls. I, grad profesional superior

Biroul Evidența Persoanelor și Contravenții

Admis

2.

A19373

polițist local, cls. I, grad profesional superior

Biroul Evidența Persoanelor și Contravenții

Admis

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 09.12.2020, ora 09.00 la sediul D.G.P.L. Sector 6 din Șos. Orhideelor  nr. 2d - Sector 6.

Candidații nemulțumiți pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului selecţiei dosarelor, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Afișat astăzi, 04.12.2020 ora 09.30, la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din șos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 în data de 09.12.2020

Compartimentul Inspecție Comercială, Reclamații și Sesizări

Nr. crt.

Număr de înregistrare

Funcţia publică

Serviciul/Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

A 19983

polițist local, cls. I, grad profesional principal

  Compartimentul
Inspecție Comercială,
Reclamații și Sesizări

Admis

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 09.12.2020, ora 11.00 la sediul D.G.P.L. Sector 6 din Șos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.

Candidații nemulțumiți pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului selecţiei dosarelor, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Afișat astăzi, 04.12.2020 ora 09.30, la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din șos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 în data de 09.12.2020

Serviciul Protecția Mediului

Nr. crt.

Număr înregistrare dosar înscriere

Funcţia publică

Serviciul/Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

A19980

polițist local, cls. I, grad profesional superior

Serviciul Protecția
Mediului

Admis

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 09.12.2020, ora 11.00 la sediul D.G.P.L. Sector 6 din Șos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.

Candidații nemulțumiți pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului selecţiei dosarelor, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Afișat astăzi, 04.12.2020 ora 9.30, la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Șos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.

 

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 în data de 09.12.2020

Compartimentul Inspecție Comercială, Reclamații și Sesizări

Nr. crt.

Număr de înregistrare

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

A 19983

83,33 puncte

Admis

Candidații declarați admiși vor susține interviul în data de 16.12.2020, ora 09.00 la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.

Candidații nemulțumiți de rezultatului probei scrise pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului probei scrise, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Afișat astăzi, 11.12.2020 ora 10.00 la sediul  Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.

 

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 în data de 09.12.2020

Serviciul Circulaţie

Nr. crt.

Număr de înregistrare

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

A 19540

80,00 puncte

Admis

2.

A 19245

86,00 puncte

Admis

Biroul Fluidizare, Proximitate

Nr. crt.

Număr de înregistrare

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

A 19538

76,00 puncte

Admis

Biroul Intervenții

Nr. Crt.

Număr de înregistrare

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

A19048

74,00 puncte

Admis

2.

A19102

87,00 puncte

Admis

3.

A 19275

81,00 puncte

Admis

4.

A19116

63,00 puncte

Admis

Candidații declarați admiși vor susține interviul în data de 16.12.2020, ora 09.00 la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.

Candidații nemulțumiți de rezultatului probei scrise pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului probei scrise, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Afișat astăzi, 11.12.2020, ora 10.00 la sediul  Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.                

                                                  

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 în data de 09.12.2020

Serviciul Dispecerat, Monitorizare și Armurier

Nr. Crt.

Număr de înregistrare

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

A19362

85,00 puncte

Admis

2.

A 19526

95,00 puncte

Admis

3.

A19527

85,00 puncte

Admis

Biroul Monitorizare Video

Nr. Crt.

Număr de înregistrare

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

A19265

57,50 puncte

Admis

2.

A19088

53,50 puncte

Admis

Serviciul Transport Operativ Logistică


Nr. Crt.

Număr de înregistrare

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

A19243

74,00 puncte

Admis

2.

A19244

83,50 puncte

Admis

Biroul Tehnică Operativă

Nr. Crt.

Număr de înregistrare

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

A19271

75,50 puncte

Admis

Biroul Evidența Persoanelor și Contravenții

Nr. Crt.

Număr de înregistrare

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

A19942

79,50 puncte

Admis

2.

A19373

72,50 puncte

Admis

Candidații declarați admiși vor susține interviul în data de 16.12.2019, ora 09.00 la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.

Candidații nemulțumiți de rezultatului probei scrise pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului probei scrise, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Afișat astăzi, 11.12.2020, ora 10.00 la sediul  Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.    

 

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 în data de 09.12.2020

Serviciul 1 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Nr. crt.

Numărul de înregistrare

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

A19305

88,00 puncte

Admis

2.

A19718

58,00 puncte

Admis

3.

A19397

88,00 puncte

Admis

4.

A19441

78,00 puncte

Admis

5.

A19242

73,00 puncte

Admis

6.

A19247

81,00 puncte

Admis

7.

A19151

78,00 puncte

Admis

Serviciul 2 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Nr. crt.

Numărul de înregistrare

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

A20204

82,00 puncte

Admis

2.

A19440

78,00 puncte

Admis

Biroul 2 Proximitate

Nr. crt.

Numărul de înregistrare

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

A19772

90,00 puncte

Admis

2.

A19836

88,00 puncte

Admis

Serviciul 3 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Nr. crt.

Numărul de înregistrare

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

A19841

72,00 puncte

Admis

2.

A19564

88,00 puncte

Admis

3.

A19622

82,00 puncte

Admis

Serviciul 4 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Nr. crt.

Numărul de înregistrare

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

A19186

78,00 puncte

Admis

2.

A19260

64,00 puncte

Admis

3.

A19509

85,00 puncte

Admis

4.

A19089

74,00 puncte

Admis

5.

A19531

72,00 puncte

Admis

Candidații declarați admiși vor susține interviul în data de 16.12.2020, ora 09.00 la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.

Candidații nemulțumiți de rezultatului probei scrise pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului probei scrise, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Afișat astăzi, 11.12.2020, ora 10.00 la sediul  Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.                                                                   

 

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 în data de 09.12.2020

Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal

Nr. crt.

Număr înregistrare dosar înscriere

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

A20035

81,66 puncte

Admis

2.

A19699

81,66 puncte

Admis

Candidații declarați admiși vor susține interviul în data de 16.12.2020 ora 09.00, la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.

Candidații nemulțumiți de rezultatului probei scrise pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului probei scrise, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Afișat astăzi, 11.12.2020 ora 10.00, la sediul  Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.       

 

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 în data de 09.12.2020

 Serviciul Protecția Mediului

Nr. crt.

Număr înregistrare dosar înscriere

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

A19980

95,00 puncte

Admis

Candidații declarați admiși vor susține interviul în data de 16.12.2020 ora 09,00 la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.

Candidații nemulțumiți de rezultatului probei scrise pot face contestație, potrivit art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului probei scrise, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Afișat astăzi, 11.12.2020 ora 10,00 la sediul  Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.                                                                   

 

Rezultate interviuri

Rezultatul interviului  la examenul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 în data de 09.12.2020

Serviciul Circulaţie

Nr. Crt.

Număr de înregistrare

Punctajul interviului

Rezultatul  interviului

1.

A 19540

75,00 puncte

Admis

2.

A 19245

90,00 puncte

Admis

Biroul Fluidizare, Proximitate

Nr. Crt.

Număr de înregistrare

Punctajul interviului

Rezultatul  interviului

1.

A 19538

74,00 puncte

Admis

Biroul Intervenții

Nr. Crt.

Număr de înregistrare

Punctajul interviului

Rezultatul  interviului

1.

A19048

78,00 puncte

Admis

2.

A19102

91,00 puncte

Admis

3.

A 19275

85,00 puncte

Admis

4.

A19116

64,00 puncte

Admis

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la interviu pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform  art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Afișat astăzi, 17.12.2020, ora 14.00 la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, Șos  Orhideelor nr. 2d Sector 6.

Rezultatul interviului  la examenul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 în data de 09.12.2020

Serviciul Dispecerat, Monitorizare și Armurier

Nr. Crt.

Număr de înregistrare

Punctajul interviului

Rezultatul  interviului

1.

A19362

82,33 puncte

Admis

2.

A 19526

88,00 puncte

Admis

3.

A19527

81,00 puncte

Admis

Biroul Monitorizare Video

Nr. Crt.

Număr de înregistrare

Punctajul interviului

Rezultatul  interviului

1.

A19265

71,66 puncte

Admis

2.

A19088

81,00 puncte

Admis

Serviciul Transport Operativ Logistică

Nr. Crt.

Număr de înregistrare

Punctajul interviului

Rezultatul  interviului

1.

A19243

73,66 puncte

Admis

2.

A19244

81,66 puncte

Admis

Biroul Tehnică Operativă

Nr. Crt.

Număr de înregistrare

Punctajul interviului

Rezultatul  interviului

1.

A19271

64,00 puncte

Admis

Biroul Evidența Persoanelor și Contravenții

Nr. Crt.

Număr de înregistrare

Punctajul interviului

Rezultatul  interviului

1.

A19942

89,33 puncte

Admis

2.

A19373

89,66 puncte

Admis

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la interviu pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform  art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Afișat astăzi, 17.12.2020, ora 14.00 la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, Șos  Orhideelor nr. 2d Sector 6.

Rezultatul interviului  la examenul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 în data de 09.12.2020 

Compartimentul Inspecție Comercială, Reclamații și Sesizări

Nr. Crt.

Număr de înregistrare

Punctajul interviului

Rezultatul interviului

1.

A 19983

84,00 puncte

Admis

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la interviu pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform  art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Afișat astăzi, 17.12.2020, ora 14.00 la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, Șos  Orhideelor nr. 2d Sector 6.

Rezultatul interviului  la examenul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 în data de 09.12.2020

Serviciul 1 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Nr. Crt.

Numărul de înregistrare

Punctajul
interviului

Rezultatul
interviului

1.

A19305

85,00 puncte

Admis

2.

A19718

75,00 puncte

Admis

3.

A19397

85,00 puncte

Admis

4.

A19441

70,00 puncte

Admis

5.

A19242

70,00 puncte

Admis

6.

A19247

85,00 puncte

Admis

7.

A19151

65,00 puncte

Admis

Serviciul 2 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Nr. Crt.

Numărul de înregistrare

Punctajul
interviului

Rezultatul
interviului

1.

A20204

80,00 puncte

Admis

2.

A19440

70,00 puncte

Admis

Biroul 2 Proximitate

Nr. Crt.

Numărul de înregistrare

Punctajul
interviului

Rezultatul
interviului

1.

A19772

90,00 puncte

Admis

2.

A19836

70,00 puncte

Admis

Serviciul 3 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Nr. Crt.

Numărul de înregistrare

Punctajul
interviului

Rezultatul
interviului

1.

A19841

75,00 puncte

Admis

2.

A19564

80,00 puncte

Admis

3.

A19622

80,00 puncte

Admis

Serviciul 4 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Nr. Crt.

Numărul de înregistrare

Punctajul
interviului

Rezultatul
interviului

1.

A19186

85,00 puncte

Admis

2.

A19260

75,00 puncte

Admis

3.

A19509

70,00 puncte

Admis

4.

A19089

85,00 puncte

Admis

5.

A19531

80,00 puncte

Admis

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la interviu pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afişare, conform  art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Afișat astăzi, 17.12.2020, ora 14.00 la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, Șos  Orhideelor nr. 2d Sector 6.

Rezultatul interviului  la examenul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 în data de 09.12.2020

Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal

Nr. Crt.

Număr înregistrare dosar înscriere

Punctajul
interviului

Rezultatul
interviului

1.

A20035

91,66 puncte

Admis

2.

A19699

90,00 puncte

Admis

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la interviu pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform  art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Afișat astăzi, 17.12.2020 ora 14.00, la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, Șos  Orhideelor nr. 2d Sector 6.

Rezultatul interviului  la examenul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 în data de 09.12.2020

Serviciul Protecția Mediului

Nr. Crt.

Număr înregistrare dosar înscriere

Punctajul
interviului

Rezultatul
interviului

1.

A19980

90,00 puncte

Admis

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la interviu pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform  art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Afișat astăzi, 17.12.2020 ora 14.00, la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, Șos  Orhideelor nr. 2d Sector 6.

 

Rezultate finale

Centralizator nominal al rezultatelor finale la examenul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 în data de 09.12.2020

Serviciul Circulaţie

Nr.
crt.

Număr de înregistrare

Punctaj
proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Rezultatul
final

1.

A19540

80,00 puncte

75,00 puncte

155,00 puncte

Admis

2.

A19245

86,00 puncte

90,00 puncte

176,00 puncte

Admis

Biroul Fluidizare, Proximitate

Nr.
crt.

Număr de înregistrare

Punctaj
proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Rezultatul
final

1.

A 19538

76,00 puncte

74,00 puncte

150,00 puncte

Admis

Biroul Intervenții

Nr.
crt.

Număr de înregistrare

Punctaj
proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Rezultatul
final

1.

A19048

74,00 puncte

78,00 puncte

152,00 puncte

Admis

2.

A19102

87,00 puncte

91,00 puncte

178,00 puncte

Admis

3.

A19275

81,00 puncte

85,00 puncte

166,00 puncte

Admis

4.

A19116

63,00 puncte

64,00 puncte

127,00 puncte

Admis

Serviciul Dispecerat, Monitorizare și Armurier

Nr.
crt.

Număr de înregistrare

Punctaj
proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Rezultatul
final

1.

A19362

85,00 puncte

82,33 puncte

167,33 puncte

Admis

2.

A19526

95,00 puncte

88,00 puncte

183,00 puncte

Admis

3.

A19527

85,00 puncte

81,00 puncte

166,00 puncte

Admis

Biroul Monitorizare Video

Nr.
crt.

Număr de înregistrare

Punctaj
proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Rezultatul
final

1.

A19265

57,50 puncte

71,66 puncte

129,16 puncte

Admis

2.

A19088

53,50 puncte

81,00 puncte

134,50 puncte

Admis

Serviciul Transport Operativ Logistică

Nr.
crt.

Număr de înregistrare

Punctaj
proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Rezultatul
final

1.

A19243

74,00 puncte

73,66 puncte

147,66 puncte

Admis

2.

A19244

83,50 puncte

81,66 puncte

165,16 puncte

Admis

Biroul Tehnică Operativă

Nr.
crt.

Număr de înregistrare

Punctaj
proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Rezultatul
final

1.

A19271

75,50 puncte

64,00 puncte

139,50 puncte

Admis

Biroul Evidența Persoanelor și Contravenții

Nr.
crt.

Număr de înregistrare

Punctaj
proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Rezultatul
final

1.

A19942

79,50 puncte

89,33 puncte

168,83 puncte

Admis

2.

A19373

72,50 puncte

89,66 puncte

162,16 puncte

Admis

Compartimentul Inspecție Comercială, Reclamații și Sesizări

Nr.
crt.

Număr de înregistrare

Punctaj
proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Rezultatul
final

1.

A 19983

83,33 puncte

84,00 puncte

167,33 puncte

Admis

Serviciul 1 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Nr.
crt.

Numărul de înregistrare

Punctaj
proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Rezultatul
final

1.

A19305

88,00 puncte

85,00 puncte

173,00 puncte

Admis

2.

A19397

88,00 puncte

85,00 puncte

173,00 puncte

Admis

3.

A19247

81,00 puncte

85,00 puncte

166,00 puncte

Admis

4.

A19441

78,00 puncte

70,00 puncte

148,00 puncte

Admis

5.

A19151

78,00 puncte

65,00 puncte

143,00 puncte

Admis

6.

A19242

73,00 puncte

70,00 puncte

143,00 puncte

Admis

7.

A19718

58,00 puncte

75,00 puncte

133,00 puncte

Admis

Serviciul 2 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Nr.
crt.

Numărul de înregistrare

Punctaj
proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Rezultatul
final

1.

A20204

82,00 puncte

80,00 puncte

162,00 puncte

Admis

2.

A19440

78,00 puncte

70,00 puncte

148,00 puncte

Admis

Biroul 2 Proximitate

Nr.
crt.

Numărul de înregistrare

Punctaj
proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Rezultatul
final

1.

A19772

90,00 puncte

90,00 puncte

180,00 puncte

Admis

2.

A19836

88,00 puncte

70,00 puncte

158,00 puncte

Admis

Serviciul 3 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Nr.
crt.

Numărul de înregistrare

Punctaj
proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Rezultatul
final

1.

A19564

88,00 puncte

80,00 puncte

168,00 puncte

Admis

2.

A19622

82,00 puncte

80,00 puncte

162,00 puncte

Admis

3.

A19841

72,00 puncte

75,00 puncte

147,00 puncte

Admis

Serviciul 4 Ordine Publică, Pază și Proximitate

Nr.
crt.

Numărul de înregistrare

Punctaj
proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Rezultatul
final

1.

A19186

78,00 puncte

85,00 puncte

163,00 puncte

Admis

2.

A19089

74,00 puncte

85,00 puncte

159,00 puncte

Admis

3.

A19509

85,00 puncte

70,00 puncte

155,00 puncte

Admis

4.

A19531

72,00 puncte

80,00 puncte

152,00 puncte

Admis

5.

A19260

64,00 puncte

75,00 puncte

139,00 puncte

Admis

Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
Candidatului/Număr înregistrare dosar înscriere

Punctaj
proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Rezultatul
final

1.

A20035

81,66 puncte

91,66 puncte

173,32 puncte

Admis

2.

A19699

81,66 puncte

90,00 puncte

171,66 puncte

Admis

Serviciul Protecția Mediului

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
candidatului /Număr înregistrare dosar înscriere

Punctaj
proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Rezultatul
final

1.

A19980

95,00 puncte

90,00 puncte

185,00 puncte

Admis

 

Afișat astăzi, 22.12.2020, la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2d - Sector 6.