Examen de promovare în gradul profesional superior

Data publicării: Vineri, 18 oct 2019

Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 organizează examen de promovare în gradul profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile de promovare.

Proba scrisă a examenului se va desfășura în data de 19 noiembrie 2019.

Locația de desfășurare a probei scrise: sediul D.G.P.L. Sector 6 din str. Hanul Ancuței nr. 4

 • ora 10.00 pentru Serviciul 1 Ordine Publică, Pază și Proximitate, Serviciul 2 Ordine Publică, Pază și Proximitate, Biroul 2 Proximitate, Serviciul 3 Ordine Publică, Pază și Proximitate, Biroul 3 Proximitate, Serviciul 4 Ordine Publică, Pază și Proximitate, Biroul 4 Proximitate, Biroul Intervenții.
 • ora 12.00 pentru Serviciul Juridic, Serviciul Financiar Contabilitate, Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal, Compartimentul Inspecție Comercială, Reclamații și Sesizări, Serviciul Dispecerat, Monitorizare și Armurier, Serviciul Circulație.

Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 479 alin. (1) lit. a), c) și d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune de către candidaţi, în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ privind organizarea examenului, respectiv în perioada 18.10.2019  -  06.11.2019 și va conține în mod obligatoriu:

 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 • formularul de înscriere.

BIBLIOGRAFIE la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6

Serviciul Juridic (consilier juridic)

 1. Constituția României, republicată;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 4. H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 5. Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Noul Cod Civil; Noul Cod de procedură civilă;
 8. Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 10. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Serviciul Juridic (consilier)

 1. Constituția României, republicată;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 4. H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 5. Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 8. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

Serviciul Financiar Contabilitate

 1. Constituția României, republicată;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 4. H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 5. Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
 9. O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobare Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. O.M.F.P.  nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare. 

Serviciul 1 Ordine Publică, Pază și Proximitate, Serviciul 2 Ordine Publică, Pază și Proximitate, Biroul 2 Proximitate, Serviciul 3 Ordine Publică, Pază și Proximitate, Biroul 3 Proximitate, Serviciul 4 Ordine Publică, Pază și Proximitate, Biroul 4 Proximitate, Biroul Intervenții

 1. Constituția României, republicată;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 4. H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 5. Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
 9. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

Serviciul Dispecerat, Monitorizare și Armurier

 1. Constituția României, republicată;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 4. H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 5. Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Serviciul Circulație

 1. Constituția României, republicată;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 4. H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 5. Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 11. H.G. nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 12. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal

 1. Constituția României, republicată;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 4. H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 5. Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 9. Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
 11. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Compartimentul Inspecție Comercială, Reclamații și Sesizări

 1. Constituția României, republicată;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 4. H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 5. Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
 10. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Ordin nr. 2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
 12. H.G. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice;
 13. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru înscrierea la examenul de promovare în grad profesional şi pentru alte informaţii legate de modul de desfăşurare al acestuia, candidaţii se vor adresa Serviciului Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, șos. Orhideelor nr. 2d, Sector 6 - telefon 021/413.17.38.

Anunț afișat la sediul D.G.P.L. Sector 6 și pe site-ul instituției în data de 18.10.2019