Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de Director executiv - Direcția Ordine Publică

Data publicării: Luni, 15 apr 2019

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ SECTOR 6 organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de:

 • Director executiv - Direcția Ordine Publică

Desfășurarea concursului:

 • Proba scrisă   - 16 mai 2019, ora 10.00
 • Interviul          - data și ora vor fi comunicate ulterior

Locația de desfășurare a probei scrise:

 • sediul Direcției Generale de Poliție Locală din Șos. Orhideelor nr. 2d, Sector 6.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, partea a III - a, respectiv în perioada 15.04.2019 – 06.05.2019, la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, situat în Şos Orhideelor nr. 2d Sector 6 - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională şi Instruire şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. formularul de înscriere (se pune la dispoziție candidaților din oficiu, prin publicare pe pagina de internet, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul instituției);
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. cazierul administrativ.

Actele mai sus menţionate, se prezintă în copii legalizate sau copii însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Selecţia dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 07.05.2019 – 13.05.2019 şi rezultatul acesteia se va afişa la sediul instituției și pe pagina de internet www.politia6.ro.       

Condiţii generale

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii de participare:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea administrație publică;
 • să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice de conducere de  director executiv - minim 7 ani;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Atribuțiile postului prevăzute în fișa postului:

 • organizează, planifică şi coordonează nemijlocit activitatea Serviciului 1 Ordine Publică, Pază şi Proximitate, Biroului 1 Proximitate, Serviciului 2 Ordine Publică, Pază şi Proximitate, Biroului 2 Proximitate, Serviciului 3 Ordine Publică, Pază şi Proximitate, Biroului 3 Proximitate, Serviciului 4 Ordine Publică, Pază şi Proximitate, Biroului 4 Proximitate, Serviciului Transport Operativ Logistică, Biroului Tehnică Operativă, Serviciului Circulaţie, Biroului Fluidizare Proximitate, Serviciului Dispecerat, Monitorizare şi Armurier, Biroului Monitorizare Video, Biroului Intervenţii, Biroului Evidenţa Persoanelor şi Evidenţă Contravenţii;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni;
 • asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale;
 • asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;
 • analizează lunar activitatea funcţionarilor publici din subordine pe linia asigurării ordinii şi liniştii publice, pazei obiectivelor şi bunurilor de interes public şi privat, circulaţiei pe drumurile publice, evidenţei persoanelor, constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor contravenţionale în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de îmbunătăţire a acesteia şi evidenţă sancţiunilor;
 • informează de îndată conducerea instituţiei despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de ordine şi linişte publică, pază şi apărare, circulaţia pe drumurile publice, evidenţa persoanelor de pe raza de competenţă;
 • organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului cum sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu ale personalului din subordine;
 • aprobă regulile cu privire la predarea-primirea armamentului şi muniţiei, portul şi folosirea acestora în timpul serviciului şi în misiuni, precum şi întreţinerea şi asigurarea deplinei lor securităţi când nu se află asupra personalului;
 • urmăreşte modul în care se realizează teoretic şi practic, cunoaşterea armamentului şi muniţiei din dotare;
 • asigură desfăşurarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare, conform planificării aprobate;
 • coordonează şi controlează elaborarea planurilor de măsuri proprii cu ocazia participării cu efective la asigurarea unor evenimente sociale, culturale sau sportive desfăşurate în Sectorul 6;
 • coordonează întocmirea planurilor de pază şi consemnele posturilor de pază întocmite pentru obiectivele date în competenţă şi le prezintă conducerii spre aprobare;
 • supune spre aprobare conducerii traseele de patrulare pentru Direcţia Ordine Publică;
 • întocmeşte Planul de ordine şi siguranţă publică, împreună cu Poliţia Sectorului 6, ţinând cont de evoluţia situaţiei operative şi de mutaţiile survenite din cadrul serviciului;
 • înaintează propunerile pentru Planul de Ordine şi Siguranţă Publică ţinând cont de evoluţia situaţiei operative şi de mutaţiile survenite în cadrul acesteia;
 • urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora;
 • coordonează activităţile de exploatare, asistenţă tehnică şi reparaţii a mijloacelor tehnice de intervenţie şi transport precum şi activităţi de asigurare tehnico-materială specifică, potrivit reglementărilor legale;
 • asigură şi răspunde de efectuarea instructajului conf. art. 70 lit. d) din Legea 295/2004 cu modificările şi completările ulterioare;
 • avizează şi înaintează spre aprobare planul de ordine şi siguranţă publică, ţinând cont de evoluţia situaţiei operative şi de mutaţiile survenite în cadrul acesteia;
 • răspunde de evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de personalul din subordine şi monitorizează punerea în executare a amenzilor contravenţionale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;
 • urmăreşte şi răspunde de punerea în aplicare de către personalul din subordine, a prevederilor protocoalelor încheiate care vizează activitatea Direcţiei Ordine Publică;
 • evaluează situaţia operativă la nivelul Sectorului 6 pe domenii de activitate specifice şi elaborează prognoze, tactici şi strategii operaţionale pe care le supune analizei şi aprobării directorului general;
 • răspunde de pregătirea profesională a personalului din subordine;
 • asigură instruirea personalului, răspunde de aplicarea de către personalul de subordine a planului de instruire;
 • răspunde de instruirea zilnică a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţă şi periodic instruieşte personalul din subordine cu privire la cunoaşterea şi respectarea actelor normative în vigoare;
 • întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale;
 • coordonează activitatea de soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor primite din partea cetăţenilor Sectorului 6, legate de problemele specifice compartimentului;
 • coordonează activitatea de evidenţă, aprovizionare, de repartizare, de întreţinere şi de păstrare, încondiţii de siguranţă, a armamentului şi a muniţiei din dotare;
 • identifică punctele sensibile din zona de competentă şi face propuneri pentru normalizarea situaţiei printr-o prezenţă mai activă a poliţiştilor locali;
 • îndrumă personalul din subordine pentru îndeplinirea de către aceştia a sarcinilor şi atribuţiilor stabilite;
 • coordonează aplicarea Programului de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, la nivelul direcţiei;
 • avizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemelor de control intem/managerial;
 • coordonează activitatea de identificare şi evaluare a factorilor de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 • avizează registrul riscurilor la nivelul direcţiei;
 • coordonează şi supraveghează elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii direcţiei conform cadrului procedural;
 • respectă, în condiţiile legii, normele de tehnică a securităţii muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor la locul de muncă;
 • controlează locurile de muncă, în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
 • asigură instruirea lucrătorilor din subordine în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prin efectuarea nemijlocită a instruirilor la locul de muncă şi periodice, în baza tematicilor întocmite de structura cu atribuţii în acest sens şi aprobate de conducerea unităţii;
 • asigură evaluarea cunoştinţelor dobândite în procesul de instruire a salariaţilor prin teste, probe practice, etc;
 • participă la elaborarea listei interne de dotare a personalului cu echipament individual de protecţie;
 • nu permite lucrătorilor din subordine executarea unor lucrări pentru care aceştia nu posedă calificarea, autorizaţiile şi după caz, avizele medicale prevăzute de lege ( intervenţii la instalaţii sau echipamente alimentate cu energie electrică, la instalaţiile sub presiune, lucrări de sudură, etc.);
 • anunţă imediat conducerea instituţiei asupra oricărui accident de muncă sau îmbolnăvire profesională suferite de către angajaţi, despre care a luat cunoştinţă;
 • ia măsurile necesare de acordare a primului ajutor, în cazul producerii accidentelor de muncă;
 • respectă prevederile R.O.F. şi R.I.;
 • execută la timp şi în foarte bune condiţii dispoziţiile şefilor ierarhici;
 • se prezintă la serviciu în ţinută corespunzătoare;
 • nu consumă băuturi alcoolice în timpul serviciului, nu se prezintă la serviciu sub influenţa acestora;
 • răspunde în faţa şefilor ierarhici de realitatea datelor din rapoartele de activitate;
 • respectă normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
 • respectă programul de lucru;
 • respectă procedurile de lucru aprobate de către conducătorul instituţiei;
 • are obligaţia de a preda înlocuitorului stabilit, prezentele atribuţii spre executare, în cazul în care lipseşte mai mult de 3 zile;
 • răspunde disciplinar, material sau contravenţional, după caz, pentru neexecutarea întocmai şi la termenele stabilite, a atribuţiilor de serviciu;
 • este obligat să respecte secretul şi confidenţialitatea activităţii sale în condiţiile legii;
 • este obligat să respecte confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi să nu le furnizeze nimănui fără aprobarea directorului general al instituţiei;
 • este obligat să nu scoată din instituţie nici un fel de înscris, nici original şi nici în copie, fără aprobarea directorului general al instituţiei;

Bibliografie concurs 

 1. Constituția României, republicată;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 - 86, art. 115;
 5. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 8. H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 9. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată;
 10. Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată;
 11. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;
 12. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.
 14. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Șos. Orhideelor nr. 2d, Sector 6, București
Telefon: 021.413.17.38; Fax: 021.413.17.43; E-mail: resurse.umane@politia6.ro
Persoană de contact: Dumitrescu Camelia – consilier, Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.