Concurs pentru ocuparea postului vacant de Șef birou, Biroul Intervenții - Direcția Ordine Publică

Data publicării: Miercuri, 12 iun 2019

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ SECTOR 6 organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de:

 • Șef birou, Biroul Intervenții - Direcția Ordine Publică

Desfășurarea concursului:

Proba scrisă - 15 iulie 2019, ora 10.00
Interviul - data și ora vor fi comunicate ulterior

Locația de desfășurare a probei scrise:

 • sediul Direcției Generale de Poliție Locală din Șos. Orhideelor nr. 2d, Sector 6.

Dosarele de înscriere la concurs

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, partea a III - a, respectiv în perioada 12.06.2019 – 01.07.2019, la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, situat în Şos Orhideelor nr. 2d Sector 6 - Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională şi Instruire şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. formularul de înscriere (se pune la dispoziție candidaților din oficiu, prin publicare pe pagina de internet, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul instituției);
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
  copia actului de identitate;
 3. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 4. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul administrativ.

Actele mai sus menţionate, se prezintă în copii legalizate sau copii însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Selecţia dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 02.07.2019 – 08.07.2019 şi rezultatul acesteia se va afişa la sediul instituției și pe pagina de internet www.politia6.ro.          

Condiţii generale

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii de participare:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea administrație publică;
 • să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice de conducere de șef birou - minim 5 ani;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Atribuțiile postului prevăzute în fișa postului:

 • organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului din cadrul structurii pe care o conduce;
 • coordonează activitatea de menţinere a ordinii publice în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 • coordonează activitatea de pază a bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea/administrarea Sectorului 6 sau a autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de   consiliul local;
 •    constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială   stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza   teritorială de competenţă;
 •   participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 • cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 • coordonează activitățile în cazul participării, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice și circulației pe drumurile publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 • intervine împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora;
 • acţionează împreună cu poliţia, jandarmeria, pompierii, protecţia civilă şi alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 • comunică în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;
 • asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
 • conduc la sediul structurii locale a Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
 • sprijină Poliţia Română în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;
 • legitimează persoanele care au încălcat dispoziţiile legale ori despre care are indicii că se pregătesc să comită sau au comis o faptă ilicită;
 • solicită sprijinul cetăţenilor pentru urmărirea, prinderea, identificarea şi conducerea la unităţile teritoriale ale poliţiei a persoanelor care au comis fapte penale;
 • coordonează activitatea de identificare a cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 • execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează Sectorul 6 pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
 • asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
 • acordă, pe teritoriul Sectorului 6 sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;
 • participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
 • în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de procesverbal, în vederea continuării cercetărilor;
 • face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale;Fiecare situaţie în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgenţă ierarhic. De îndată ce va fi posibil, raportul se întocmeşte în scris. Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane, fapta se comunică de îndată procurorului competent, potrivit legii;
 • ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;
 • aplică și răspunde de Programul de Implementare şi Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, la nivelul biroului;
 • realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 • acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al Sectorului 6, pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, cât şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice;
 • participă, împreună cu autorităţile competente şi stabileşte contacte permanente cu administratorii asociaţiilor de proprietari, factorilor responsabili din cadrul unităţilor de învătământ, societăţilor comerciale, administraţiei publice locale pentru identificarea factorilor de risc privind ordinea şi siguranţa cetăţeanului şi stabilirea măsurilor comune de prevenire şi combatere a faptelor antisociale;
 • participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
 • identifică obstacolele care îngreunează traficul rutier şi pietonal și pot pune în pericol participanţii la trafic;
 • asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
 • identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al Sectorului 6 sau pe spaţii aflate în administrarea Sectorului 6;
 • conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente, persoanele suspecte identificate pe timpul patrulării, în vederea luării măsurilor ce se impun;
 • acordă sprijin operativ poliţiştilor locali în cazul legitimării şi luarea  măsurilor legale împotriva persoanelor care au comis fapte antisociale sau contravenţionale, întocmindu-se cu această ocazie proces verbal de constatare cu activităţile executate şi măsurile luate;
 • acordă sprijin operativ celorlalte forţe de ordine publică în gestionarea situaţiilor de urgenţă, ce necesită intervenţia operativă a forţelor de ordine publică, pentru identificarea şi prinderea infractorilor periculoşi, urmăriţilor şi al altor infractori sau suspecţi ce se sustrag urmăririi penale;
 • să-şi perfecţioneze abilităţile fizice şi în ceea ce priveşte mânuirea şi folosirea armamentului din dotare, să participe nemijlocit la şedinţele de instruire organizate de instituţie în acest scop şi să obţină cel puţin calificativul „satisfăcător” la testele finale de evaluare;
 • să se prezinte la serviciu în ținuta corespunzătoare;
 • să se prezinte la locul de muncă, în caz de alarmă de exercițiu sau de intervenție, conform Planului de alarmare;
 • să nu introducă și să nu consume băuturi alcoolice în timpul și/sau în afara orelor de program în incinta unității și să nu se prezinte la serviciu sub influența acestora;
 • răspunde în fața șefului ierarhic de realitatea datelor din raportul de activitate zilnică;
 • să respecte normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege;
 • coordonează și verifică activitățile de monitorizare a respectării normelor de conduită;
 • răspunde și intervine la solicitările dispeceratului;
 • să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile  primite din partea conducătorului locului de muncă, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
 • să utilizeze corect echipamentele şi  mijloacele de muncă din dotare;
 • să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate propii, în special ale echipamentelor de muncă din dotare, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
 • să comunice imediat conducătorului locului de muncă sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 • anunță imediat conducerea instituției asupra oricărui accident de muncă sau înbolnăvire profesională suferite de către angajați, despre care a luat la cunoștință;
 • să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 • să participe, în mod obligatoriu, la şedinţele de instruire pe linia securităţii şi sănătăţii în munca;
 • să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 • asigură instruirea lucrătorilor din subordine în domeniul securității și sănătății în muncă prin efectuarea nemijlocită a instruirilor la locul de muncă și periodice, în baza tematicilor întocmite de structura cu atribuții în acest sens și aprobate de conducerea instituției;
 • nu permite lucrătorilor din subordine executarea unor lucrări prin care acestia nu posedă calificarea, autorizațiile și după caz, avizele medicale prevăzute de lege (intervenții la instalații sau echipamente alimentate cu energie electrică, la instalațiile sub presiune, lucrări de sudură etc);
 • aduce la îndeplinire dispozițiile superiorilor sau motivează în scris neexecutarea acestora dacă le consideră nelegale;
 • elaborează și fundamentează propuneri conducerii instituției în vederea actualizării planului de ordine şi siguranţă publică al Sectorului 6;
 • acţionează, în condiţiile prevederilor legale, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
 • elaborează proiectele și participă alături de conducerea instituției la încheierea protocoalelor standard de cooperare cu serviciile ce interesează activitatea specifică compartimentului;
 • urmăreşte şi răspunde de punerea în aplicare de către funcţionarii publici din subordine, a prevederilor protocoalelor standard încheiate de instituție cu alte structuri;
 • asigură participarea la pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;
 • instruieşte personalul din subordine în conformitate cu tematica stabilită prin planul anual;
 • informează de îndată șeful ierarhic și conducerea despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază şi menţinere a ordinii publice şi ţine evidenţa acestora;
 • întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;
 • întocmeşte zilnic/săptămânal/lunar nota cu principalele evenimente şi o prezintă directorului executiv de ordine publică;
 • asigură instruirea zilnică a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţă;
 • organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea de soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului;
 • întocmește raportul zilnic/săptămânal/lunar sau de câte ori este necesar privind activitatea personalului din subordine și îl prezintă directorul executiv de ordine publică;
 • organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea de instruire a polițiștilor locali la schimburile de tură;
 • întocmește fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, conform legii;
 • asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către polițiștii locali a prevederilor legale care reglementează activitatea acestora;
 • coordonează și verifică acțiuni specifice ale polițiștilor locali la nivel de echipaj/schimb;
 • coordonează și verifică exploatarea autovehiculelor și mijloacelor tehnice din dotare;
 • planifică lunar activitatea personalului din subordine și întocmește buletinul posturilor în funcție de situația operativă din teren;
 • elaborează foile lunare de pontaj (ore normate, suplimentare și de noapte), urmărind respectarea concordanței între timpul de muncă și perioada de repaus, conform prevederilor legale;
 • consiliază și îndrumă personalul din structura pe care o conduce pentru îndeplinirea de către aceştia a sarcinilor şi atribuţiilor stabilite de reglementările în vigoare, la dispoziția șefului nemijlocit;
 • identifică și întreprinde măsuri adecvate pentru eliminarea deficiențelor apărute în activitatea polițiștilor locali;
 • să asigure prezența, în caz de alarmă de exercițiu sau de intervenție, la primirea dispozițiilor, conform Planului de alarmare;
 • raportează în regim de urgență evenimentele șefului ierarhic;
 • răspunde în fața șefilor ierarhici de realitatea datelor înscrise în raportări;
 • respectă programul de lucru;
 • respectă procedurile de lucru aprobate de către conducătorul instituției;
 • răspunde disciplinar, material sau contravențional, după caz, pentru neexecutarea la termenele stabilite sau îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu;
 • este obligat să respecte secretul și confidențialitatea activității sale în condițiile legii;
 • este obligat să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal și să nu le furnizeze nimănui fără aprobarea conducerii instituției;
 • are obligaţia de a preda înlocuitorului stabilit, prezentele atribuţii spre executare, în cazul în care lipseşte mai mult de 3 zile;
 • este obligat să nu scoată din instituție niciun fel de înscris, copie sau original, fără aprobarea conducerii instituției;
 • respectă, în condițiile legii, normele de tehnică a securității muncii și de prevenire și stingere a incendiilor la locul de muncă;
 • răspunde de păstrarea și utilizarea în condițiile tehnice specifice a dotărilor biroului;
 • identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 • completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul biroului;
 • coordonează și supraveghează elaborarea şi actualizarea  procedurilor  pentru activităţile proprii compartimentului conform cadrului procedural, pe care le înaintează Directorului Executiv de Ordine Publică;
 • să respecte prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare și Regulamentul Intern al Direcției Generale de Poliție Locală;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, conform competenţelor profesionale.

Bibliografie concurs 

 1. Constituția României, republicată;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 - 86, art. 115;
 5. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 8. H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 9. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată;
 10. Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată;
 11. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;
 12. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.
 14. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Șos. Orhideelor nr. 2d, Sector 6, București
Telefon: 021.413.17.38; Fax: 021.413.17.43; E-mail: resurse.umane@politia6.ro
Persoană de contact: Benic Florentina – șef serviciu, Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire.