Legislaţie

Principalele acte normative cu caracter general care reglementează activitatea Direcţiei Generale de Poliţie Locale Sector 6 sunt:

 1. Legea nr. 155/2010, Legea Poliţiei Locale
 2. Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, rep.
 3. Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, rep.
 4. Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici
 5. Legea nr. 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare
 6. Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
 7. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, modif.
 8. Legea nr. 146/1997, privind taxele judiciare de timbru, modif.
 9. Legea nr. 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, completată de legea nr. 102/2005
 10. Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, rep.
 11. Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare
 12. Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 13. Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, rep.
 14. Legea nr. 12/1990, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, rep.
 15. Legea nr. 228/2007, pentru aprobarea OUG nr. 30/2006, privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
 16. Legea nr. 329 / noiembrie 2009, privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor – cadru cu Comisia Europeanăşi Fondul Monetar Internaţional
 17. Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii cu modificările şi completările ulterioare
 18. Legea nr. 53/2003, Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare
 19. Legea nr.115/1996, pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare
 20. Legea nr. 144/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea  Agenţiei  Naţionale de Integritate
 21. Legea nr. 176/2010, privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si  functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea  si completarea altor acte  normative
 22. Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 23. Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modif
 24. Legea cadru nr. 330/2009, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 25. Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă
 26. Legea nr. 118/2010privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului  bugetar, cu completările şi modificările ulterioare
 27. Legea nr. 202/2002,  privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, rep.
 28. Legea nr. 571/ 2004, privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice  si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii
 29. Legea nr. 487/2002, legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice, cu completările ulterioare
 30. Legea nr. 60/1991, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, rep.
 31. Legea nr. 82/1991, legea contabilităţii, rep.
 32. Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale
 33. Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice
 34. Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice
 35. Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj
 36. Legea nr. 2000/2006, privind constituirea şi utilizarea fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 37. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii
 38. Legea nr. 399/2006, privind concediile şi indemnizaţiile medicale
 39. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Nationale, actualizata
 40. H.G. nr. 175/2008, privind stabilirea modelelor Registrului declaraţiilor de avere şi Registrului declaraţiilor de interese
 41. H.G. nr. 432/2004, privind dosarul profesional al funcţionarului public cu modificările şi completările ulterioare
 42. H.G. nr. 1066/2008, pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici
 43. H.G. nr. 553/2009, privind evidenţa funcţiei publice şi a funcţionarilor publici
 44. H.G. nr. 355/2007, privind supravegherea sănătătii lucrătorilor modificată prin H.G. 37/2008
 45. H.G. nr.1425/2006privind normele metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006
 46. H.G. nr.493/2006, privind cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot
 47. H.G. nr. 971/2006  privind cerinţele minime de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă
 48. H.G. nr.1028/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
 49. H.G. nr. 1048/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizare de către lucratori a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă
 50. H.G. nr. 1136/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice
 51. H.G. nr. 1204/2007, privind asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de război
 52. H.G. nr. 161/ 2006, privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor
 53. H.G. nr. 71/2007, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute de în OUG nr. 34/2006
 54. H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modif.
 55. H.G. nr. 1344/2007, privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare din cadrul autorităţilor şi instituţilor publice, modif.
 56. H.G. nr. 123/ 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001
 57. H.G. nr. 36/1996, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a drumurilor publice
 58. H.G. nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare
 59. H.G. nr. 1660/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din O.G. nr. 34/2006
 60. H.G. nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentul-Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale
 61. H.G. nr. 1375/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 97/2005
 62. H.G. nr. 2139/2004, pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe
 63. O.G. nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 64. O.G. nr.22/2002, privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, modif.
 65. O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, modif.
 66. O.G. nr. 6/2007  privind măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor  publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarii şi alte drepturi ale funcţionarilor publici precum si creşterile salariale care se acordă  funcţionarilor publici pe anul 2007
 67. O.G. nr. 119/1999, privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
 68. O.U.G. nr.34/2009, cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale  cu modificările şi completările ulterioare
 69. O.U.G. nr. 35/2009, privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul cheltuielilor de personal din sectorul bugetar cu modificările şi completările ulterioare
 70. O.U.G. nr. 148/2005, privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului cu modificările şi completările ulterioare
 71. Ordonanţa de Urgenţă  nr. 96/2003, privind protecţia maternităţii la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
 72. O.U.G. nr.90/2009, privind reglementatea unor măsuri în domeniul administraţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare
 73. O.U.G. nr.99/2000, privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme, pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă
 74. O.U.G. 1/2010, privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte  măsuri în domeniul bugetar
 75. O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
 76. O.U.G. nr. 19/2009, privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice
 77. O.U.G. nr. 35/2009, pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, modif.
 78. O.U.G. nr. 30/2006, privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
 79. O.U.G. nr. 97/2005, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, modif.
 80. H.C.G.M.B. nr. 124/2008, privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti
 81. H.C.G.M.B. nr. 120/2010, privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti
 82. H.C.G.M.B. nr. 216/2006, privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului Bucureşti
 83. H.C.L.S. 6 nr. 4/2010, privind blocarea/ridicarea, transportul şi eliberarea vehiculelor/remorcilor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din sectorul 6 precum şi pe domeniul public privat de pe raza teritorială a sectorului 6
 84. O.M.F.P. nr.2861/2009, pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor , datoriile si capitalurile proprii.
 85. O.M.F.P. nr.1917/2005, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.
 86. Ordinul nr. 522/2003, pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, actualizata.
 87. Ordinul nr. 1792/2002, pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, actualizat.