Home

Legislație

Politia Locala Sector 6

Legislație

 1. CODUL CIVIL
 2. CODUL DE PROCEDURA CIVILA
 3. CODUL DE PROCEDURA PENALA
 4. CODUL FISCAL
 5. CODUL PENAL
 6. CODUL ADMINISTRATIV 
 7. CONSTITUTIA ROMANIEI
 8. LEGEA nr. 155/2010, Poliţiei locale (r1) cu modificările şi completările ulterioare
 9. H.G. nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului - Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale
 1. LEGEA nr. 252/2003 privind registrul unic de control
 2. LEGEA nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglemetare a pieţei produselor din sectorul agricol
 3. LEGEA nr. 270/2017 pentru prevenirea săvârșirii de contravenții 
 4. HOTĂRÂREA nr. 33 /2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017,  precum şi a modelului planului de remediere
 5. LEGEA nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, rep. (2)
 6. LEGEA nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, rep. 3
 7. LEGEA nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale
 8. H.G. nr. 156/2003 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale
 9. H.G. nr. 767/2001 privind regimul de comercializare a produselor în compoziţia cărora intră substanţe cu efect ebrionarcotic, produse denumite generic "aurolac" 
 10. H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
 11. H.G. nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, rep.
 12. H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului de produse şi servicii în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare
 13. H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusive deșeurile periculoase
 14. HOTĂRÂRE nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice
 15. O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
 16. O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale
 17. O.U.G.  nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor
 18. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 19. H.C.G.M.B. nr. 118/2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele reţele stradale 
 20. H.C.G.M.B. nr. 341/2010 privind interzicerea amplasării punctelor de comercializare a substanţelor halucinogene, etno-botanice şi asimilate acestora pe o rază de 1.000 m în jurul unităţilor de învăţământ, spaţiilor destinate procesului de învăţământ, unităţilor de cercetare ştiinţifică, bibliotecilor, căminelor, internatelor, cantinelor, caselor de cultură ale studenţilor, caselor corpului didactic, caselor universitare, taberelor şcolare, bazelor şi complexelor cultural-sportive, palatelor şi cluburilor copiilor şi elevilor de pe raza Municipiului Bucureşti
 21. H.C.G.M.B. nr. 180/2017 privind instituirea unor obligații și răspunderi ce revin instituțiilor publice, agenților economici  și cetățenilor pentru buna gospodărire a locuințelor și înfrumusețarea acestora
 22. H.C.G.M.B. nr. 205/2009 privind aprobarea Brevetului Verde pentru execuţia lucrărilor de construcţii în Municipiul Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare
 23. H.C.G.M.B. nr. 126/2004 privind condiţiile de refacere a sistemului rutier şi pietonal de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 
 24. H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare
 25. H.C.G.M.B. nr. 353/2017 privind combaterea și distrugerea ambroziei pe teritoriul Municipiului București 
 26. H.C.G.M.B. nr. 212/2000 privind protejarea prin împrejmuire a terenurilor virane de pe raza Municipiului Bucureşti, modificată 
 27. H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind spaţiile verzi în Municipiul Bucureşti 
 28. H.C.L.S. 6 nr. 186/2018 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 103/24.05.2018 privind aprobarea ”Orarului de funcţionare”, precum şi a „Procedurii” de eliberare a acestuia pentru agenţii economici ce desfăşoară activităţi de comercializare produse şi prestări servicii pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti.
 29. H.C.L. S. 6  nr. 26/2021 – Hotărâre  privind aprobarea regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul sectorului 6 si aplicarea majorării impozitului aferent acestora
 30. H.C.L. S. 6 nr. 44/2021 – Hotărâre privind amenajarea, întreținerea și salubrizarea spațiilor verzi aferente blocurilor de locuințe, terenurilor aparținând domeniului public sau privat și aprobarea Regulamentului de întreținere și salubrizare a terenurilor de pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București
 31. H.C.L.S. 6 nr. 271/2018 – Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti.
 1. LEGEA nr. 54/ 2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic 
 2. LEGEA nr. 295 /2004 - privind regimul armelor şi al muniţiilor, rep. (2) 
 3. LEGEA nr.17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor 
 4. LEGEA nr. 333 /2003 - privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, rep. 
 5. H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 
 6. LEGEA nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, rep (85) 
 7. LEGEA nr. 60 /1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, rep. (2) 
 8. LEGE nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 9. H.G.  nr. 1.375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 10. H.G. nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 11. O.U.G.  nr. 97/ 2005  privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, rep. 
 12. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, rep. 
 13. ORDIN nr. 125/2018 al ministrului afacerilor interne pentru stabilirea modelului de proces-verbal de constatare a contravenţiei, utilizat în activitatea de control în domeniul circulaţiei pe drumurile publice 
 14. H.C.G.M.B. nr. 114/2004 privind circulaţia vehiculelor în parcurile şi grădinile publice din Municipiul Bucureşti 
 15. H.C.G.M.B. nr. 233/2000 privind interzicerea accesului şi circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe drumurile publice din Municipiul Bucureşti 
 16. H.C.G.M.B. nr. 134/2004 privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a  utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Bucureşti, modificată 
 17. H.C.G.M.B. nr. 216/2006 privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului Bucureşti
 18. H.C.G.M.B. nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti 
 19. H.C.G.M.B. nr. 25/2020 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Iluminat Public al Municipiului București 
 20. H.C.L.S 6 nr. 222/2016 privind staționarea vehiculelor și remorcilor pe spațiile verzi aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 6 
 21. H.C.L.S 6 nr. 197/2017 privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza  administrativă a Sectorului 6
 22. H.C.L. S. 6  nr. 293/2017 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier şi terenurile de sport aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti
 23. H.C.L.S. 6 nr. 181/2013 privind interzicerea expunerii spre vânzare a vehiculelor pe domeniul public / privat al Municipiului Bucureşti
 24. H.C.L. S. 6 nr. 45/2021 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 222/2016 privind staţionarea vehiculelor şi remorcilor pe spaţiile verzi aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 6
 25. H.C.L. nr. 144/2021 – Hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 293/2017 privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier și terenurile de sport aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului București
 26. H.C.L. S. 6 nr. 148/2021 – Hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017 privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza administrativă a Sectorului 6
 27. H.C.L. S. 6 nr.  9/2022 – Hotărâre privind împuternicirea polițiștilor locali din cadrul   Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 să constate contravențiile și să aplice  sancțiunile contravenționale prevăzute de Legea nr. 554/2003 privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei și al altor localități
 28. H.C.L. S. 6 nr.  136/2022 – Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind accesul în zona de promenadă LACUL MORII
 29.  H.C.L. S. 6 nr.   154/2022 – Hotarare pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017 privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza administrativă a Sectorului 6
 30. H.C.L.S. 6 nr. 180/2013 privind interzicerea parcării/staţionării vehiculelor utilizate în scopul desfăşurării unor activităţi comerciale pe domeniul public/privat al Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea Sectorului 6, de către persoane fizice/juridice 
 31. H.C.L.S. 6 nr.  226/2018 – Hotarare pentru modificarea Anexei la H.C.L. Sector 6 nr. 293/23.11.2017 privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier şi terenurile de sport aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 
 32. H.C.L. S. 6 nr. 24 /2021 – Hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017 privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza administrativă a Sectorului 6
 33. H.C.L. S. 6 nr.  25/2021 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staţionate pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public (zone pietonale, spaţii verzi, scuaruri, parcări de reşedinţă, etc.), a vehiculelor staţionate neregulamentar, a vehiculelor parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoanele cu handicap şi a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public/privat al statului sau al subunităţii administrativ-teritoriale a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti
 1. LEGEA nr. 53/2003 - CODUL MUNCII, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 2. H.C.L.S. 6 nr. 216/2010 privind înfiinţarea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 -
 3. H.C.L.S. 6 nr. 167/2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentulului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6.
 4. LEGEA nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modif.
 5. LEGEA nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu modificările și completările ulterioare 
 6. LEGEA nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările și completările ulterioare 
 7. LEGEA nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România. cu modif. 
 8. LEGEA nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modif. 
 9. LEGEA nr. 210/1999 privind concediul paternal cu modif. 
 10. LEGEA nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modif.
 11. LEGE nr. 1/2011 educaţiei naţionale, cu modif. 
 12. LEGEA nr. 62/2011republicată,dialogului social -
 13. LEGEA securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, cu modificările şi completările ulterioare 
 14. LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, rep. 
 15. LEGEA nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, rep 
 16. H.G. nr. 432 /2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modif. 
 17. HOTĂRÂRE nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , actualizată, cu modif. 
 18. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare 
 19. H.G. nr. 1.364/2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge  
 20. H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
 21. H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor 
 22. H.G. nr. 83 /2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modif. 
 23. H.G. nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici, cu modif. 
 24. H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia  publică, din regiile autonome  cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, rep.
 25. HOTĂRÂRE nr. 1.092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă
 26. H.G. nr. 244/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999
 27. H.G. nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, actualizata, cu modif.
 28. H.G. nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind  stabilirea locurilor de munca,  a categoriilor de personal, marimea concretă  a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare ‘ Administraţie” din administraţia publică locală
 29. H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare 
 30. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii si sănătăţii în muncă nr.319/2006, cu modificările şi completările ulterioare 
 31. H.G. nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă
 32. H.G. nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă 
 33. H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă
 34. H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă
 35. H.G. nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
 36. H.G. nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificările şi completările ulterioare 
 37.  H.G. nr. 520/2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice
 38. H.G. nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
 39. O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare 
 40. ORDIN Nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior
 41. O.G nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în muncă
 42. ORDINUL M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
 43. ORDIN nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și instruirea în domeniul protecției civile**) 
 44. ORDIN nr. 262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri
 45. LEGEA nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare
 46. H.G. nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare
 47. HOTĂRÂRE nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/200
 48. HOTĂRÂREA nr. 830/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 
 49. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 1. LEGEA nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, rep. (2)
 2. LEGEA nr. 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare
 3. LEGEA nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
 4.  Statutul profesiei de consilier juridic din 06 martie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 684/29.07.2004, Intrarea în vigoare: 29.07.2004