Home

Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice specifice de execuție vacante de polițist local din cadrul Biroului Intervenții, Compartimentului Autoturisme Oprite Neregulamentar, Compartimentului Evidență Persoane și Biroului Vehicule Abandonate – 20.04.2023, proba scrisă

Politia locala sector 6

Carieră

Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice specifice de execuție vacante de polițist local din cadrul Biroului Intervenții, Compartimentului Autoturisme Oprite Neregulamentar, Compartimentului Evidență Persoane  și Biroului Vehicule Abandonate – 20.04.2023, proba scrisă

ANUNȚ în temeiul art. 618 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ SECTOR 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice specifice de execuție vacante:

 • polițist local, clasa I, grad profesional asistent - Biroul Intervenții (2 posturi);
 • polițist local, clasa I, grad profesional debutant - Biroul Intervenții (1 post);
 • polițist local, clasa III, grad profesional superior - Biroul Intervenții (1 post);
 • polițist local, clasa III, grad profesional principal - Biroul Intervenții (1 post);
 • polițist local, clasa I, grad profesional superior - Compartimentul Ridicări Autoturisme Oprite Neregulamentar, Serviciul Circulație, Direcția Ordine Publică (1 post);
 • polițist local, clasa III, grad profesional superior - Compartimentul Ridicări Autoturisme Oprite Neregulamentar, Serviciul Circulație, Direcția Ordine Publică (1 post);
 • polițist local, clasa III, grad profesional principal - Compartimentul Ridicări Autoturisme Oprite Neregulamentar, Serviciul Circulație, Direcția Ordine Publică (1 post);
 • polițist local, clasa III, grad profesional asistent - Compartimentul Ridicări Autoturisme Oprite Neregulamentar, Serviciul Circulație, Direcția Ordine Publică (2 posturi);
 • polițist local, clasa III, grad profesional debutant - Compartimentul Ridicări Autoturisme Oprite Neregulamentar, Serviciul Circulație, Direcția Ordine Publică (1 post);
 • polițist local, clasa I, grad profesional asistent - Compartimentul Evidență Persoane, Serviciul Proximitate și Evidență Persoane, Direcția Ordine Publică (3 posturi);
 • polițist local, clasa I, grad profesional superior - Biroul Vehicule Abandonate, Direcția Inspecție (1 post);
 • polițist local, clasa I, grad profesional asistent - Biroul Vehicule Abandonate, Direcția Inspecție (1 post);
 • polițist local, clasa III, grad profesional principal - Biroul Vehicule Abandonate, Direcția Inspecție (1 post);
 • polițist local, clasa III, grad profesional asistent - Biroul Vehicule Abandonate, Direcția Inspecție (1 post);
 • polițist local, clasa III, grad profesional debutant - Biroul Vehicule Abandonate, Direcția Inspecție (1 post);

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

 • Proba suplimentară sportivă (probă eliminatorie): 10.04.2023, ora 9:00, la Liceul “Mircea Eliade” din Splaiul Independenței nr. 315-317, Sector 6, București
 • Procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare sportive pentru verificarea abilităților fizice ale candidaților care participă la concursul de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de execuție specifice vacante de polițist local este afișată la sediul instituției și pe și pe pagina de internet www.politia6.ro la secțiunea “Poliția Locală Sector 6 - Carieră”.

Vor susține proba suplimentară sportivă candidații înscriși pentru funcțiile publice specifice vacante din cadrul Biroului Intervenții și Compartimentului Ridicări Autoturisme Oprite Neregulamentar.

Pot participa la proba scrisă a concursului de recrutare numai  candidații declarați admiși la proba suplimentară sportivă.

PROBA SCRISĂ: 20.04.2023, ora 10:00;

INTERVIUL: data și ora vor fi comunicate la afișarea rezultatelor pentru proba scrisă, conform art. 56 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.                               

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sediul Primăriei Sectorului 6 situat în Calea Plevnei nr. 147-149,  Sector 6, București.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS se depun la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 din Șos. Orhideelor nr. 2d, Sector 6, București, în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituţiei noastre şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, respectiv în perioada 09.03.2023-28.03.2023, în intervalul orar 0900-1600 de luni până joi și vineri în intervalul orar 09:00-13:30.

SELECȚIA DOSARELOR DE CONCURS: are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 29.03.2023 - 04.04.2023 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul instituției și pe pagina de internet www.politia6.ro la secțiunea “Poliția Locală Sector 6 - Carieră”.

DURATA TIMPULUI DE MUNCĂ: durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

CANDIDAȚII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ condițiile prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE depus de către candidați la concursul de recrutare, va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. formularul de înscriere (se pune la dispoziție candidaților din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a instituției, în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul instituției în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric);
 2. curriculum vitae, model comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
  Adeverințele care au alt format decât modelul tip publicat pe pagina de internet, trebuie să cuprindă elementele similare acestuia din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.
 6. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare,  eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
  Adeverinţele care atestă starea de sănătate conţin, în clar,  numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii;
 8. cazierul judiciar;
 9. declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii    corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică;
 10. permis conducere categoria B.

Actele mai sus menționate, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale și se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

I. CONDIȚII DE PARTICIPARE pentru ocuparea funcțiilor publice specifice de execuție vacante de polițist local, clasa I, grad profesional asistent la Biroul Intervenții (2 posturi):
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoștințe de bază - MS Office (Word, Excel);
- permis conducere categoria B;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an ;
- abilități fizice, se dovedesc în cadrul probei suplimentare sportive.

II. CONDIȚII DE PARTICIPARE pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de polițist local, clasa I, grad profesional debutant la Biroul Intervenții (1 post):
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoștințe de bază - MS Office (Word, Excel);
- permis conducere categoria B;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: nu este cazul;
- abilități fizice, se dovedesc în cadrul probei suplimentare sportive.  

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de polițist local, clasa III, grad profesional superior la Biroul Intervenții (1 post):
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoștințe de bază - MS Office (Word, Excel);
- permis conducere categoria B;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;
- abilități fizice, se dovedesc în cadrul probei suplimentare sportive.  

IV. CONDIȚII DE PARTICIPARE pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de polițist local, clasa III, grad profesional principal la la Biroul Intervenții (1 post):
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoștințe de bază - MS Office (Word, Excel);
- permis conducere categoria B;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice:  minimum 5 ani;
- abilități fizice, se dovedesc în cadrul probei suplimentare sportive.

V. CONDIȚII DE PARTICIPARE pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de polițist local, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Ridicări Autoturisme Oprite Neregulamentar (1 post):
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoștințe de bază - MS Office (Word, Excel);
- permis conducere categoria B;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;
- abilități fizice, se dovedesc în cadrul probei suplimentare sportive.  

VI. CONDIȚII DE PARTICIPARE pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de polițist local, clasa III, grad profesional superior la la Compartimentul Ridicări Autoturisme Oprite Neregulamentar (1 post):
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoștințe de bază - MS Office (Word, Excel);
- permis conducere categoria B;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice:  minimum 7 ani;
- abilități fizice, se dovedesc în cadrul probei suplimentare sportive.

VII. CONDIȚII DE PARTICIPARE pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de polițist local, clasa III, grad profesional principal la la Compartimentul Ridicări Autoturisme Oprite Neregulamentar (1 post):
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoștințe de bază - MS Office (Word, Excel);
- permis conducere categoria B;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice:  minimum 5 ani;
- abilități fizice, se dovedesc în cadrul probei suplimentare sportive.

VIII. CONDIȚII DE PARTICIPARE pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de polițist local, clasa III, grad profesional asistent la Compartimentul Ridicări Autoturisme Oprite Neregulamentar (2 posturi):
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoștințe de bază - MS Office (Word, Excel);
- permis conducere categoria B;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice:  minimum 1 an;
- abilități fizice, se dovedesc în cadrul probei suplimentare sportive.

IX. CONDIȚII DE PARTICIPARE pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de polițist local, clasa III, grad profesional debutant la Compartimentul Ridicări Autoturisme Oprite Neregulamentar (1 post):
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoștințe de bază - MS Office (Word, Excel);
- permis conducere categoria B;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice:  nu este cazul;
- abilități fizice, se dovedesc în cadrul probei suplimentare sportive.

X. CONDIȚII DE PARTICIPARE pentru ocuparea funcțiilor publice specifice de execuție vacante de polițist local, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Evidență Persoane (3 posturi):
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoștințe de bază - MS Office (Word, Excel);
- permis conducere categoria B;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an.

XI. CONDIȚII DE PARTICIPARE pentru ocuparea funcției publice  specifice de execuție vacante de polițist local, clasa I, grad profesional superior la Biroul Vehicule Abandonate (1 post):
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoștințe de bază - MS Office (Word, Excel);
- permis conducere categoria B;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;

XII. CONDIȚII DE PARTICIPARE pentru ocuparea funcției publice  specifice de execuție vacante de polițist local, clasa I, grad profesional asistent la Biroul Vehicule Abandonate (1 post):
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoștințe de bază - MS Office (Word, Excel);
- permis conducere categoria B;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an;

XIII. CONDIȚII DE PARTICIPARE pentru ocuparea funcției publice  specifice de execuție vacante de polițist local, clasa III, grad profesional principal la Biroul Vehicule Abandonate (1 post):
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoștințe de bază - MS Office (Word, Excel);
- permis conducere categoria B;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani;

XIV. CONDIȚII DE PARTICIPARE pentru ocuparea funcției publice  specifice de execuție vacante de polițist local, clasa III, grad profesional asistent la Biroul Vehicule Abandonate (1 post):
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoștințe de bază - MS Office (Word, Excel);
- permis conducere categoria B;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an;

XV. CONDIȚII DE PARTICIPARE pentru ocuparea funcției publice  specifice de execuție vacante de polițist local, clasa III, grad profesional debutant la Biroul Vehicule Abandonate (1 post):
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoștințe de bază - MS Office (Word, Excel);
- permis conducere categoria B;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: nu este cazul;

Evaluarea cunoștințelor de operare pe calculator se va face la proba   “interviu” în conformitate cu dispozițiile art. 618 alin. (12) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Bibliografia și tematica stabilită, precum și atribuțiile stabilite conform fișelor de post se regăsesc în tab-ul DOCUMENTE, de mai sus.

Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Șos. Orhideelor nr. 2d, Sector 6, București.
Telefon: 021.413.17.38; Fax: 021.413.17.43; E-mail: resurse.umane@politia6.ro
Persoane de contact:
Neagu Georgeta Oana, consilier, Biroul Resurse Umane;
Cucurezeanu Alina Florentina, consilier, Biroul Resurse Umane.

                            

 

ANUNȚ

 

 

Având în vedere numărul mare de candidați înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice specifice de execuție vacante din cadrul Biroului Intervenții, Compartimentului Ridicări Autoturisme Oprite Neregulamentar, Compartimentului Evidență Persoane și Biroului Vehicule Abandonate din data de 20.04.2023, proba scrisă se va desfășura astfel:

 

- ora 10.00 candidații înscriși pentru funcțiile publice specifice de execuție vacante din cadrul Compartimentului Evidență Persoane și Biroului Vehicule Abandonate;

 

- ora 14.00 candidații înscriși pentru funcțiile publice specifice de execuție vacante din cadrul Biroului Intervenții și Compartimentului Ridicări Autoturisme Oprite Neregulamentar.

 

Atasament Dimensiune Data publicării
BIBLIOGRAFIE - TEMATICĂ Biroul Intervenții 412.8 KB 09 March 2023
BIBLIOGRAFIE - TEMATICĂ Biroul Vehicule Abandonate 567.25 KB 09 March 2023
BIBLIOGRAFIE - TEMATICĂ Compartimentul Evidență Persoane 537.84 KB 09 March 2023
BIBLIOGRAFIE - TEMATICĂ Compartimentul Ridicări Autoturisme Oprite Neregulamentar 543.44 KB 09 March 2023
Atribuțiile postului polițist local, clasa I, grad prof. superior Comp. Ridicări Autoturisme Oprite Neregulamentar 326.23 KB 09 March 2023
Atribuțiile postului polițist local, clasa I, grad profesional asistent Biroul Intervenții 599.16 KB 09 March 2023
Atribuțiile postului polițist local, clasa I, grad profesional asistent Biroul Vehicule Abandonate 502.29 KB 09 March 2023
Atribuțiile postului polițist local, clasa I, grad profesional asistent Compartimentul Evidență Persoane 311.41 KB 09 March 2023
Atribuțiile postului polițist local, clasa I, grad profesional debutant Biroul Intervenții 556.7 KB 09 March 2023
Atribuțiile postului polițist local, clasa I, grad profesional superior Biroul Vehicule Abandonate 526.07 KB 09 March 2023
Atribuțiile postului polițist local, clasa III, gr. prof. asistent Comp. Ridicări Autoturisme Oprite Neregulamentar 268.25 KB 09 March 2023
Atribuțiile postului polițist local, clasa III, gr. prof. debutant Comp. Ridicări Autoturisme Oprite Neregulamentar 251.61 KB 09 March 2023
Atribuțiile postului polițist local, clasa III, gr. prof. principal Comp. Ridicări Autoturisme Oprite Neregulamentar 275.01 KB 09 March 2023
Atribuțiile postului polițist local, clasa III, gr. prof. superior Comp. Ridicări Autoturisme Oprite Neregulamentar 329.27 KB 09 March 2023
Atribuțiile postului polițist local, clasa III, grad profesional asistent Biroul Vehicule Abandonate 481.6 KB 09 March 2023
Atribuțiile postului polițist local, clasa III, grad profesional debutant Biroul Vehicule Abandonate 433.85 KB 09 March 2023
Atribuțiile postului polițist local, clasa III, grad profesional principal Biroul Intervenții 579.14 KB 09 March 2023
Atribuțiile postului polițist local, clasa III, grad profesional principal Biroul Vehicule Abandonate 509.71 KB 09 March 2023
Atribuțiile postului polițist local, clasa III, grad profesional superior Biroul Intervenții 588.11 KB 09 March 2023
CV - Europass 149 KB 09 March 2023
Formular înscriere funcție publică 85 KB 09 March 2023
Model adeverinta 48.5 KB 09 March 2023
Procedură probă sportivă 963.67 KB 09 March 2023